PKNORLEN: Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii E

2018-06-13 07:21
publikacja
2018-06-13 07:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
PKN_ORLEN_20180613_OWO_serii_E.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-13
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) przekazuje ostateczne warunki emisji dla obligacji serii E w ramach programu publicznych emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych („Program”), objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku:

1. Okres przyjmowania zapisów na obligacje: od 18 czerwca 2018 roku do 29 czerwca 2018 roku (przy czym może on zostać skrócony w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów)
2. Termin przydziału obligacji: 3 lipca 2018 roku
3. Przewidywany dzień emisji: 13 lipca 2018 roku
4. Dzień ostatecznego wykupu: 13 lipca 2022 roku
5. Liczba obligacji emitowanych w danej serii: do 2.000.000
6. Łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w danej serii: do 200.000.000 PLN
7. Oprocentowanie: zmienne
8. Marża dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: 1,2 %
9. Stopa bazowa dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu: WIBOR dla 6 miesięcznych depozytów
10. Wartość nominalna jednej obligacji: 100 PLN
11. Cena emisyjna: uzależniona od dnia składania zapisów; mieści się w przedziale od 100,00 PLN do 100,09 PLN
12. Rating programu emisji obligacji: A (pol)
13. Mechanizm przydziału: szczegółowe warunki przydziału znajdują się w Ostatecznych Warunkach Oferty Obligacji.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 1Q 2018 roku, wynosi 22 538 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji należy oceniać na podstawie informacji przekazywanych przez Spółkę jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie treści dokumentów informacyjnych, które będą publikowane w związku z emisją obligacji.

Do niniejszego raportu dołączono Ostateczne Warunki Oferty zawierające w załączniku Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii E.

Patrz także: raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 101/2017 z 21 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 98/2017 z 20 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 93/2017 z 5 lipca 2017 roku, raport bieżący nr 69/2017 z 24 maja 2017 roku oraz raport bieżący nr 58/2017 z 26 kwietnia 2017 roku.

Załączniki
Plik Opis
PKN_ORLEN_20180613_OWO_serii_E.pdfPKN_ORLEN_20180613_OWO_serii_E.pdf Warunki emisji obligacji PKN ORLEN S.A. serii E

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PKN ORLEN Series E bond issue terms and conditionsRegulatory announcement no 71/2018 dated 13 June 2018PKN ORLEN S.A. (“Company") announces the final terms and conditions of issue of Series E bonds within the bond issue programme directed to the individual investors (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017:1. Subscription period: from 18 June 2018 to 29 June 2018 (the period may be shortened when the oversubscription occurs)2. Date of bonds allocation: 3 July 20183. Expected bonds issue date: 13 July 20184. Redemption date: 13 July 20225. Number of Series E bonds issued: up to 2.000.0006. The total nominal value of Series E bonds: up to PLN 200.000.0007. Interest rate: variable8. Margin: 1,2 %9. Base rate: 6M WIBOR10. Nominal value of one bond: PLN 10011. Issue price: dependent on the day of subscription; in the range from PLN 100,00 to PLN 100,0912. Rating to the bond issue programme: A (pol)13. Bond’s allocation mechanism: the detailed terms of allocation are available in the final terms of the offer. According to the latest published unconsolidated financial statement for the first quarter 2018, the total value of Company’s liabilities amounts to PLN 22 538 m. The outlook of the liabilities until the complete redemption of the bonds should be assessed on the basis of the information provided by PKN ORLEN as a public company according to the procedure and the rules set out in the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies of 29 July 2005 and on the basis of the content of information documents to be published in connection with the issue of bonds.The final terms and conditions of the offer and the final terms and conditions of the issue of Series E bonds in Polish language version are attached hereto regulatory announcement.See also regulatory announcement no 70/2018 dated 12 July 2018, regulatory announcement no 101/2017 dated 21 July 2017, regulatory announcement no 98/2017 dated 20 July 2017, regulatory announcement no 93/2017 dated 5 July 2017, regulatory announcement no 69/2017 dated 24 May 2017 and regulatory announcement no 58/2017 dated 26 April 2017.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-13 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu
2018-06-13 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki