REKLAMA

PGNIG: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

2021-03-23 16:14
publikacja
2021-03-23 16:14
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


W relacji do Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 opublikowanej raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r., zmianie uległ komentarz Spółki odnośnie niestosowania rekomendacji IV.R.2.\
\
Nowelizacja przepisów art. 406⁵ §1-4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), która weszła w życie z dniem 31 marca 2020 r. rozszerzyła możliwość przeprowadzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w spółkach akcyjnych. Obecnie jedynie spółki, których statut sprzeciwia się takiej formie przeprowadzenia walnych zgromadzeń, nie mogą odbywać tzw. e-WZA. Oznacza to, że spółki, których statuty nie przewidują postanowień związanych z e-WZA, od 31 marca 2020 r. mogą przeprowadzać walne zgromadzenia w tej formie.\
\
Spółka postanowiła utrzymać dotychczasową praktykę polegającą na niestosowaniu rekomendacji IV.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pomimo usunięcia przez ustawodawcę dotychczasowej przeszkody w organizacji e-WZA jaką stanowił dla PGNiG brak statutowych zapisów dopuszczających taką możliwość. Obecna struktura akcjonariatu PGNiG, a także wysoka reprezentacja akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach nie wskazuje na potrzebę wprowadzenia możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie wyklucza wprowadzenia takiej możliwości w przyszłości.\
\
\
\


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Wiodącymi kryteriami branymi pod uwagę w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na odpowiednie stanowiska do kluczowych Organów Spółki są głównie: doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Spółka nie opracowała polityki różnorodności w stosunku do kluczowych menedżerów.


Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ramach Rady Nadzorczej Emitenta działa Komitet Audytu jako stały komitet. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, Emitent powinien stosować zasady określone w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Emitent wdrożył wszelkie wymogi gwarantujące udział Komitetu Audytu w nadzorze nad działalnością Emitenta poza: •zasadą wyrażoną w pkt 4.3.2 ww. załącznika, zgodnie z którą kierownictwo powinno informować Komitet Audytu o metodach stosowanych przy rozliczaniu znaczących, nietypowych transakcji, kiedy istnieje kilka sposobów ich ujęcia księgowego; Na obecnym etapie funkcjonowania Komitetu Audytu Emitent nie widzi potrzeby wprowadzania bardzo szczegółowych regulacji precyzujących funkcjonowanie tego komitetu w tym wdrożenia zalecenia określonego w pkt 4.3.2. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej.. Emitent podejmie stosowne działania w przyszłości, jeżeli znajdą one swoje uzasadnienie w praktyce funkcjonowania Komitetu Audytu.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.
Nie ma zastosowania.
W PGNiG SA wyodrębniono organizacyjnie funkcję audytu wewnętrznego.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie przewidziała w ramach systemu wynagrodzeń dla członków organów lub kluczowych menedżerów programów motywacyjnych opartych na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki - powyższe jest wynikiem historycznych przekształceń własnościowych dokonanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.


Załączniki
20210323_161420_0000132572_0000128399.pdf
20210323_161420_0000132572_0000128400.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki