REKLAMA

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.

2022-05-23 14:16
publikacja
2022-05-23 14:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-23
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, "Spółka") informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Aktywów Państwowych, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa"), przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983, z późniejszymi zmianami) („Ustawa o ofercie"), informujące o zmianie liczby akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Skarb Państwa w Spółce.

Zmiana udziału nastąpiła 18 maja 2022 r. w wyniku zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu PGE, dokonanych na podstawie uchwały nr 7 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii E, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E lub praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii E lub praw do akcji serii E oraz zmiany Statutu Spółki (raport bieżący PGE nr 29/2022 z dnia 19 maja 2022 r.). W wyniku powyższego, zarejestrowana została emisja 373 952 165 akcji serii E o wartości nominalnej 8,55 zł każda, a Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów objął 292 617 395 akcji serii E.

Przed zmianą Skarb Państwa posiadał 1 072 984 098 akcji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., co stanowiło 57,39 % w kapitale zakładowym Spółki i był uprawniony do 1072 984 098 głosów na Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., co stanowiło 57,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie Skarb Państwa posiada 1 365 601 493 akcji stanowiących 60,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 365 601 493 głosów, co stanowi 60,86% ogólnej liczby głosów.

Ponadto, Skarb Państwa poinformował o podmiocie zależnym posiadającym akcje PGE i łącznej sumie liczby głosów obu podmiotów i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z treścią zawiadomienia, biorąc pod uwagę akcje (18 697 608) posiadane przez podmiot zależny od Skarbu Państwa, tj. Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Skarb Państwa posiada łącznie 1 384 299 101 akcji stanowiących 61,70% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1 384 299 101 głosów, co stanowi 61,70% ogólnej liczby głosów.

Skarb Państwa przekazał również, że nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie), nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie oraz nie posiada takich instrumentów finansowych, co do których należy wskazać głosy na podstawie w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1983, z późniejszymi zmianami).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Notification from a shareholder about a change of his stake in the total
number of votes in PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (“PGE”, the
"Company") discloses that on May 20, 2022, it received a notification
from the Minister of the State Assets, representing the State Treasury
of the Republic of Poland (the "State Treasury"), pursuant to Art. 69
section 2 p. 2 of the Act dated July 29, 2005 on Public Offerings, the
conditions governing the introduction of financial instruments to
organised trading and on public companies (Dziennik Ustaw of 2021, item
1983, as amended) ("Act on Public Offerings"), informing about a change
in the number of shares and the in the total number of votes held by the
State Treasury in the Company.

The change took place on May 18, 2022 as a result of registering by the
District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial
Division of National Court Register of the amendment of the Company's
Statutes pursuant to Resolution no. 7 of the Extraordinary General
Meeting of the Company on April 6, 2022 regarding the reduction of the
share capital by decreasing the nominal value of shares and increasing
the share capital by means of an issuance of E series shares in a
private subscription, depriving the existing shareholders of entire
pre-emptive right to all E series shares, applying for admission and
introduction of E series shares or rights to E series shares to trading
on the regulated market of the Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., dematerialisation of E series shares or rights to E series shares
and amendment of the Company's Statutes (PGE’s current report no.
29/2022 of May 19, 2022). As a result of the above, an issue of 373 952
165 series E shares with a nominal value of PLN 8.55 each was
registered, and the State Treasury, represented by the Prime Minister,
acquired 292 617 395 series E shares.

Before the change, the State Treasury held 1 072 984 098 shares of PGE,
representing 57.39% of the Company’s share capital and was entitled to 1
072 984 098 votes at the general meeting of PGE, what represented 57.39%
of the total number of votes at the general meeting of the Company.


Currently the State Treasury holds 1 365 601 493 shares representing
60.86% of the Company’s share capital and entitling to 1 365 601 493
votes representing 60.86% of the total number of votes.

In addition, The State Treasury informed about the subsidiary holding
PGE shares and the total number of votes by both entities and its
percentage share in the total number of votes. According to the
notification, taking into account the number of shares (18 697 608) held
by a subsidiary of the State Treasury, i.e. Towarzystwo Finansowe
Silesia Sp. z o.o. based in Katowice, the State Treasury holds a total
of 1 384 299 101 shares constituting 61.70% of the share capital of the
Company and entitling to exercise 1 384 299 101 votes, which constitutes
61.70% of the total number of votes.

The State Treasury also informed that it had not concluded any
agreements with a third party regarding the transfer of voting rights
(art. 87 section 1 p. 3 letter c of the Act on Public Offerings), does
not have the financial instruments referred to in art. 69b section 1 p.
1 and art. 69b section 1 p. 2 of the Act on Public Offering and does not
have such financial instruments as to which votes should be indicated
pursuant to art. 69b section 3 of the Act on Public Offering.

Legal ground: Art. 70 p. 1 of the Act dated July 29, 2005 on on Public
Offerings, the conditions governing the introduction of financial
instruments to organised trading and on public companies (Dziennik Ustaw
of 2021, item 1983, as amended).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-23 Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu
2022-05-23 Lechosław Rojewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki