REKLAMA

OVID WORKS S.A.: Korekta i uzupełnienie raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie otrzymania zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji

2022-12-06 14:36
publikacja
2022-12-06 14:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Korekta i uzupełnienie raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie otrzymania zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Treść raportu:

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] dokonuje korekty i uzupełnienia raportu ESPI nr 16/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r. informującego o otrzymaniu zawiadomień od znaczących akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji [„Raport ESPI”] w związku z wystąpieniem omyłek w treści Raportu ESPI.

Korekta i uzupełnienie Raportu ESPI polega na:
1.korekcie terminu zakończenia procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji od danego Akcjonariusza;
2.uzupełnieniu i korekcie uzasadnienia decyzji o sprzedaży części posiadanych przez Akcjonariuszy – Jacka Dębowskiego i Jacka Chojeckiego, akcji Spółki.

W pozostałym zakresie Raport ESPI nie ulega zmianie.

Prawidłowa treść Raportu ESPI po korekcie i uzupełnieniu:

[NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.]

Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od dwóch akcjonariuszy Spółki – Pana Jacka Dębowskiego i Pana Jacka Chojeckiego [„Akcjonariusze”][„Zawiadomienie”], w których Akcjonariusze poinformowali, że po złożeniu Zawiadomień rozpoczną, każdy z osobna, proces budowy księgi zainteresowania posiadanych przez nich akcji Spółki.

Akcjonariusz Jacek Dębowski poinformował o rozpoczęciu przez Akcjonariusza procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji od Akcjonariusza na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 750 000 [słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji Spółki, stanowiących 6,99% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6,99% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [„Akcje Sprzedawane”].

Akcjonariusz Jacek Chojecki poinformował o rozpoczęciu przez Akcjonariusza procesu budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji od Akcjonariusza na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 750 000 [słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy] akcji Spółki, stanowiących 6,99% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6,99% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce [„Akcje Sprzedawane”].

Zgodnie z przekazanymi Zawiadomieniami, w obu przypadkach, zbycie Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym przez danego Akcjonariusza inwestorom w drodze publicznej oferty papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Transakcje”), przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu (na podstawie wyłączeń, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego) lub memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusze poinformowali, że proces budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji od każdego Akcjonariusza będzie prowadzony bezpośrednio przez danego Akcjonariusza i zostanie rozpoczęty niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomień przez Spółkę. Akcjonariusze poinformowali, że proces budowy księgi zainteresowania nabyciem akcji od danego Akcjonariusza zostanie zakończony w dniu 12 grudnia 2022 roku. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez danego Akcjonariusza, zostaną ustalone po zamknięciu księgi zainteresowania nabyciem akcji od danego Akcjonariusza. Akcjonariusze poinformowali, że zastrzegli sobie prawo do zmiany warunków Transakcji, w szczególności zmiany terminu ich realizacji oraz liczby oferowanych w ich ramach akcji a także ich odwołania lub zakończenia, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Zarząd informuje, że podjęcie przez Pana Jacka Dębowskiego – Prezesa Zarządu Emitenta i Pana Jacka Chojeckiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta decyzji o sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki, wynika z potrzeby zabezpieczeniu środków finansowych na działalność Spółki i realizację projektów. Środki te będą wnoszone do Spółki przez każdego z Członków Zarządu w postaci pożyczki na rzecz Spółki w zależności od potrzeb, w zależności od potrzeb, które powstaną i mogłyby mieć wpływ na ewentualne pogorszenie się sytuacji finansowej Spółki. Decyzja o konieczności zabezpieczenia środków na działalność Spółki wynika z aktualnej, niepewnej sytuacji geopolitycznej oraz niekorzystnej koniunktury spowodowanej m.in. epidemią COVID-19, a także diametralnym wzrostem cen za produkty i usługi oraz brakiem/ opóźnieniami płatności od wybranych kontrahentów.

[WAŻNE INFORMACJE Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery Wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Inwestowanie w akcje Spółki łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Spółki, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-06 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2022-12-06 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki