REKLAMA

ONE MORE LEVEL S.A.: Zawarcie umów o ograniczeniu zbycia akcji Spółki z Członkami Zarządu

2022-09-01 21:57
publikacja
2022-09-01 21:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ONE MORE LEVEL S.A.
Temat
Zawarcie umów o ograniczeniu zbycia akcji Spółki z Członkami Zarządu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka, reprezentowana przez przedstawiciela Rady Nadzorczej Spółki, zawarła trzy umowy z wszystkimi Członkami Zarządu Spółki (dalej: Członkowie Zarządu), na podstawie których, w związku z zamiarem objęcia i opłacenia przez nich akcji zwykłych na okaziciela serii C (dalej: Akcje), Członkowie Zarządu zobowiązali się względem Spółki do niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających (zobowiązanie do niezbywania lub nieobciążania, tzw. lock-up), których przedmiotem będą w szczególności, ale nie wyłącznie, Akcje w ilościach wskazanych w uchwale nr 4/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2022 r. Zobowiązania zostały zawarte na okres jednego roku od dnia zawarcia umów.

Wyjątkiem od powyższego zobowiązania Członków Zarządu są:
- przymusowy wykup akcji według zasad określonych przez ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- zbycie akcji w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego;
- zbycie akcji w ramach postępowania egzekucyjnego;
- wykup akcji realizowany na podstawie w związku z art. 416 §4 kodeksu spółek handlowych;
- dziedziczenie akcji;
- przeniesienie akcji na rzecz członków rodziny lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym, o ile nabywcy takich akcji zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką, do przestrzegania wobec przeniesionych akcji ograniczeń takich samych jak określone w pierwotnej umowie;
- wszelkie inne niż objęte powyżej przypadki rozporządzenia akcjami (lub wygaśnięcia inkorporowanych w nich praw akcyjnych) dokonywane niezależnie od woli oraz bez udziału Członków Zarządu.

W celu zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań Członków Zarządu, w przypadku naruszenia zobowiązań określonych w umowie, Członkowie Zarządu zobowiązali się do zapłaty Spółce kar umownych.

W związku z zarejestrowaniem przez Sąd kapitału warunkowego oraz zawarciem powyższych umów, Zarząd informuje o spełnieniu się wszystkich warunków ustalonych w uchwale nr 4/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 lipca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-01 Szymon Bryła Prezes Zarządu
2022-09-01 Radosław Ratusznik Wiceprezes Zarządu
2022-09-01 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki