NEXITY GLOBAL S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2020-09-16 22:37
publikacja
2020-09-16 22:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-16
Skrócona nazwa emitenta
NEXITY GLOBAL S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Dawida Zielińskiego, w sprawie obniżenia pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A.) udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o obniżeniu udziału pośrednio (wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A.) poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Nexity Global S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana objęciem przez Gemstone S.A. 800 000 akcji serii B oraz zarejestrowaniem w dniu 8 września 2020 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 6 000 000,00 zł w drodze emisji 7 696 951 akcji zwykłych serii B, o wartości nominalnej 0,60 zł każda akcja, o czym dowiedziałem się w dniu 10 września 2020 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału:
- bezpośrednio posiadałem 15 558 akcji stanowiących 0,68% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 558 głosów, co stanowiło 0,68% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A. posiadałem 471 302 akcji stanowiących 20,46% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 471 302 głosów, co stanowiło 20,46% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie:
- bezpośrednio posiadam 15 558 akcji stanowiących 0,16% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 15 558 głosów, co stanowi 0,16% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. Gemstone S.A. posiadam 1 271 302 akcji stanowiących 12,71% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 271 302 głosów, co stanowi 12,71% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Gemstone S.A. posiadająca 1 255 744 akcji stanowiących 12,56% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 255 744 głosów, co stanowi 12,56% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Bezpośrednio posiadam 15 558 głosów, co stanowi 0,16% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Pośrednio wraz z podmiotem powiązanym, tj. Gemstone S.A. posiadam 1 271 302 głosów, co stanowi 12,71% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-16 Dawid A. Kmiecik Prezes Zarządu
2020-09-16 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki