REKLAMA

MCI CAPITAL ASI S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w statucie Spółki

2022-09-20 17:48
publikacja
2022-09-20 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-20
Skrócona nazwa emitenta
MCI CAPITAL ASI S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany w statucie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 1 (00-843 Warszawa), wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, REGON: 932038308, NIP: 8992296521, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 51.432.385,00 złotych (dalej także jako: ,,Spółka”), powziął informację, iż w dniu 20 sierpnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki, dokonane na podstawie uchwały nr 19/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51.432.385,00 złotych do kwoty 52.461.033,00 złotych, tj. o kwotę 1.028.648,00 złotych, poprzez emisję 1.028.648 nowych akcji na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

W związku z powyższą zmianą kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.461.033,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 52.461.033 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, z których przysługuje łącznie 52.461.033 głosów.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w wyżej opisany sposób Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwały nr 19/ZWZ/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniło statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.461.033,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) złotych i dzieli się na 52.461.033 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści trzy) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-20 Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu
2022-09-20 Ewa Ogryczak Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki