REKLAMA

LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.

2021-05-28 21:35
publikacja
2021-05-28 21:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2021-05-28-LUBAWA_informacja_o_WZA_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_LUBAWA_projekty_uchwal_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_Sprawodzanie_RN_Lubawa_za_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_Ocena_sprawozdania_jednostkowego_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_Ocena_sprawozdania_skonsolidowanego_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_Lubawa_SA_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_LUBAWA_WZA_wzor_pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2021-05-28_LUBAWA_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400) przy ul. Staroprzygodzkiej 117 (zwanej dalej „Spółką”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2020, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2020 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
9) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
10) Zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
11) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2020.
12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2020.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2020.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2020.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.
16) Wolne wnioski.
17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Wgromadzenia, znajdują się w załącznikach.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
2021-05-28-LUBAWA_informacja_o_WZA_za 2020.pdf2021-05-28-LUBAWA_informacja_o_WZA_za 2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2021-05-28_LUBAWA_projekty_uchwal_WZA.pdf2021-05-28_LUBAWA_projekty_uchwal_WZA.pdf Projekty uchwał ZWZ
2021-05-28_Sprawodzanie_RN_Lubawa_za_2020.pdf2021-05-28_Sprawodzanie_RN_Lubawa_za_2020.pdf Sprawozdanie RN Lubawa S.A. za 2020 r.
2021-05-28_Ocena_sprawozdania_jednostkowego_2020.pdf2021-05-28_Ocena_sprawozdania_jednostkowego_2020.pdf Ocena sprzwozdania jednostkowego
2021-05-28_Ocena_sprawozdania_skonsolidowanego_2020.pdf2021-05-28_Ocena_sprawozdania_skonsolidowanego_2020.pdf Ocena sprawozdania skonsolidowanego
2021-05-28_Lubawa_SA_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2020.pdf2021-05-28_Lubawa_SA_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach
2021-05-28_LUBAWA_WZA_wzor_pelnomocnictwa.pdf2021-05-28_LUBAWA_WZA_wzor_pelnomocnictwa.pdf Wzór pełnomocnictwa
2021-05-28_LUBAWA_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf2021-05-28_LUBAWA_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf Informacje o ogólnej liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Marcin Kubica Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki