REKLAMA

LK DESIGNER SHOPS S.A: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna

2021-07-30 16:08
publikacja
2021-07-30 16:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021 LK
Data sporządzenia: 2021-07-30
Skrócona nazwa emitenta
LK DESIGNER SHOPS S.A
Temat
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w upadłości (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2021 z dnia 11 lutego 2021r. oraz 4/2021
z dnia 9 czerwca 2021r., niniejszym informuje , iż w dniu 30 lipca 2021r. powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w dniu 26 lipca 2021r. o ogłoszeniu upadłości Spółki (sygnatura akt: XVIII GU 77/21).

Sąd w powyższym orzeczeniu postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika LK Designer Shop S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Krakowiaków 16, kod; 02-255, KRS 0000538597; NIP 5223017402; REGON 147334394;

2. zatwierdzić warunki sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika LK Designer Shop S.A. z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego na rzecz Jędrzeja Wieczorkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą JWCO Jędrzej Wieczorkiewicz za cenę 259.810,44 złotych (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 44/100);

3. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

5. ustalić, że funkcję sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie sprawować sędzia;

6. wyznaczyć syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 6);

7. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego;

8. przyznać Sławomirowi Witkowskiemu kwotę 3.690 złotych (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych) tytułem wynagrodzenia za sprawowanie funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego oraz kwotę 500 złotych (pięćset złotych) tytułem zwrotu wydatków związanych z pełnieniem funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, które to kwoty polecić wypłacić Sławomirowi Witkowskiego z zaliczki uiszczonej przez dłużnika na poczet kosztów postępowania;

9. obciążyć kosztami postępowania dłużnika, pozostawiając szczegółowe rozliczenie kosztów postępowania Referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Spółki jest nieprawomocne, jednakże jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania.

Postępowanie upadłościowe wobec Spółki będzie się toczyć pod sygnaturą XVIII GUp 101/21.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r.w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-30 Andrzej Kalita Prezes
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki