REKLAMA
NA ŻYWO

Kino Polska TV S.A.: wyniki finansowe

2022-11-17 18:08
publikacja
2022-11-17 18:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_Kapitalowej_Kino_Polska_TV_SA_za_III_kwartal_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
II. Przychody ze sprzedaży 204 322 182 497 43 584 40 035
III. Zysk z działalności operacyjnej 36 812 37 369 7 852 8 198
IV. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 36 223 36 842 7 727 8 082
V. Całkowite dochody ogółem 29 202 31 973 6 229 7 014
VI. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
VII. Zysk netto na akcję przypisany właścicielom jednostki dominującej (nie w tysiącach) 1,42 1,53 0,30 0,34
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 145 41 272 3 017 9 054
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 020) (2 965) (431) (650)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 713) (27 032) (3 352) (5 930)
XI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 26 883 20 373 5 734 4 469
XII. Stan na Stan na Stan na Stan na
XIII. 30 września 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 30 września 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XIV. (niebadany) (niebadany)
XV. Aktywa trwałe 147 188 146 746 30 225 31 905
XVI. Aktywa obrotowe 123 263 115 068 25 312 25 018
XVII. Aktywa razem 270 451 261 814 55 537 56 923
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 14 390 26 677 2 955 5 800
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 68 610 66 977 14 089 14 562
XX. Kapitał własny 187 451 168 160 38 493 36 561
XXI. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 407 431
XXII. Wybrane dane finansowe dot. śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Kino Polska TV SA 9 miesięcy zakończonych 9 miesięcy zakończonych 9 miesięcy zakończonych 9 miesięcy zakończonych
XXIII. 30 września 2022 r. 30 września 2021 r. 30 września 2022 r. 30 września 2021 r.
XXIV. (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
XXV. Przychody ze sprzedaży 151 057 140 266 32 222 30 770
XXVI. Zysk z działalności operacyjnej 4 756 13 155 1 015 2 886
XXVII. Zysk przed opodatkowaniem (brutto) 12 874 20 175 2 746 4 426
XXVIII. Całkowite dochody ogółem 12 212 17 706 2 605 3 884
XXIX. Średnioważona liczba akcji własnych (nie w tysiącach) 19 821 404 19 821 404 19 821 404 19 821 404
XXX. Zysk netto na akcję z działalności kontynuowanej (nie w tysiącach) 0,62 0,89 0,13 0,20
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 685 23 093 999 5 066
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 218 4 588 1 753 1 006
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (15 662) (26 953) (3 341) (5 913)
XXXIV. Środki pieniężne netto na koniec okresu 12 918 3 357 2 756 736
XXXV. Stan na Stan na Stan na Stan na
XXXVI. 30 września 2022 r. 31 grudnia 2021 r. 30 września 2022 r. 31 grudnia 2021 r.
XXXVII. (niebadany) (niebadany)
XXXVIII. Aktywa trwałe 241 952 241 931 49 684 52 601
XXXIX. Aktywa obrotowe 83 136 52 585 17 072 11 433
XL. Aktywa razem 325 088 294 516 66 756 64 034
XLI. Zobowiązania długoterminowe 7 396 19 966 1 519 4 341
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 91 429 50 588 18 775 10 999
XLIII. Kapitał własny 226 263 223 962 46 462 48 694
XLIV. Kapitał zakładowy 1 982 1 982 407 431


Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
pozycje aktywów i
pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na dzień 30 września 2022 r. – 4,8698
zł/EUR. Dla danych
porównawczych na dzień 31 grudnia 2021 r.: 4,5994 zł/EUR;-
pozycje sprawozdania
z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych -
według kursu średniego, liczonego jako średnia arytmetyczna kursów
obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 1 stycznia 2022 r. – 30
września 2022 r. określonych przez Narowy Bank Polski – 4,6880 zł/EUR.
Dla danych porównawczych w okresie 1 stycznia 2021 r. – 30 września 2021
r.: 4,5585 zł/EUR.


Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2022
r. zostały objęte następujące podmioty:


-
Kino
Polska TV S.A.,


-
Stopklatka
S.A.,


-
Kino
Polska Muzyka Sp. z o.o.,


-
Filmbox
Iberia S.L.U.,


-
Filmbox
International Ltd.,


-
Help
Film s.r.o.,


-
Help
Film Slovakia s.r.o.,


-
SPI
International Magyarorszag,
Kft.


Śródrocznym
skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
Kino Polska TV S.A. za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2021
r. zostały objęte następujące podmioty:


-
Kino
Polska TV S.A.,


-
Stopklatka
S.A.,


-
Kino
Polska Muzyka sp. z o.o.,


-
Filmbox
Iberia S.L.U.,


-
Filmbox
Estonia OU w likwidacji,


-
Filmbox
International Ltd.,


-
Help
Film s.r.o.,


-
Help
Film Slovakia s.r.o.,


-
SPI
International Magyarorszag, Kft.


11
stycznia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A.
podjęło uchwałę w sprawie połączenia Emitenta (Spółka Przejmująca) z
Kino Polska Muzyka Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana). Połączenie spółek
nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.


2
lutego 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców połączenia Spółki ze spółką zależną - Kino Polska Muzyka
Sp. z o.o. Połączenie zostało dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Kino
Polska Muzyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do spółki "Kino Polska
TV" S.A. Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych Emitent
wstąpił z dniem połączenia tj. 2 lutego 2022 r., we wszystkie prawa i
obowiązki Kino Polska Muzyka Sp. z o.o.


7
lutego 2022 r. zarejestrowane zostało nabycie przez Kino Polska TV S.A.
1% udziałów w Help Film Slovakia s.r.o., odpowiadających 750 EUR wkładu
w kapitale tej spółki.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2022.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2022.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Kino Polska TV SA za III kwartał 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Bogusław Kisielewski Prezes Zarządu
2022-11-17 Katarzyna Woźnicka Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki