REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o., o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i wszczęciu postępowania o dokonanie zabezpieczenia.

2020-11-23 17:42
publikacja
2020-11-23 17:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited z siedzibą na Cyprze oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą na Cyprze związanego z zadłużeniem Invento Sp. z o.o., o otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i wszczęciu postępowania o dokonanie zabezpieczenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd IMPERA CAPITAL ASI S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub „Emitent”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm., dalej "MAR"), przekazuje poniższe informacje poufne, których publikacja została przez Spółkę opóźniona odpowiednio w dniu 1.09.2020 r. , 16.10.2020 r. oraz 3.11.2020 r. dotyczące złożenia przez Emitenta w dniu 2.09.2020 r. pozwu w postępowaniu nakazowym o zapłatę przeciwko Jalexus Consultants Limited oraz Fxcube Technologies Limited (dalej łącznie zwani Poręczycielami lub Pozwanymi) oraz o otrzymaniu w dniu 16.10.2020 r. informacji o wydaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko wskazanym pomiotom oraz o złożeniu w dniu 3.11.2020 r. oraz 4.11.2020 wniosków o dokonanie zabezpieczenia na majątku Pozwanych ("Informacje Poufne").
Treść informacji poufnej z dnia 1.09.2020 r. :
„ Zarząd Impera Capital ASI S.A. siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) informuje o podjęciu w dniu 1.09.2020 r. decyzji o złożeniu w dniu 2.09.2020 r. pozwu przeciwko poręczycielom Jalexus Consultants Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) oraz Fxcube Technologies Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej łącznie zwani Poręczyciele lub Pozwani) w postępowaniu nakazowym o zapłatę kwoty 5.000.000 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie liczonymi od dnia 1.10.2019 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 659.344,71 zł tytułem odsetek kapitałowych wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, odpowiadających zadłużeniu Invento Sp. z o.o. z tytułu pożyczki poręczonej i uznanej przez Pozwanych. Powodem podjęcia decyzji o złożeniu pozwu jest upływ terminu wstrzymania się przez Impera Capital ASI S.A. z sądowym dochodzeniem roszczeń przeciwko Poręczycielom trwający do 31.08.2020 r. o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 19.03.2020 r. oraz brak zapłaty należności.”
Treść informacji poufnej z dnia 16.10.2020 r.:
„Zarząd Impera Capital ASI S.A. siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 16.10.2020 r. powziął od pełnomocnika ustanowionego w sprawie informację o wydaniu w dniu 8.10.2020 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie przeciwko poręczycielom Jalexus Consultants Limited oraz Fxcube Technologies Limited nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym nakazującemu Pozwanym solidarnie zapłacić na rzecz Emitenta kwotę 5.659.344,71 zł wraz z odsetkami umownymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 5.000.000 zł od dnia 1.10.2019 r. do dnia zapłaty oraz odsetkami za opóźnienie od kwoty 659.344,71 zł liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, odpowiadających zadłużeniu Invento Sp. z o.o. z tytułu pożyczki poręczonej i uznanej przez Pozwanych, oraz kwotę tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wydany nakaz zapłaty jest nieprawomocny”.
Treść informacji poufnej z dnia 3.11.2020 r.:
„Zarząd Impera Capital ASI S.A. siedzibą w Warszawie (dalej Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 3.11.2020 podjął decyzję o złożeniu w dniu 3.11.2020 r. oraz w dniu 4.11.2020 r. przeciwko poręczycielom Jalexus Consultants Limited oraz Fxcube Technologies Limited (Obowiązani) wniosków do właściwych komorników o dokonanie zabezpieczenia roszczeń Emitenta wynikających z nakazu zapłaty wydanego w dniu 8.10.2020 r. na majątku Obowiązanych znajdującym się w Polsce”.
Przyczyny uzasadniające opóźnienie przekazania Informacji Poufnych:
W ocenie Spółki, opóźnienie przekazania powyższych Informacji Poufnych było usprawiedliwione ochroną prawnie uzasadnionych interesów Emitenta. Niezwłoczne ujawnienie tych informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadniony interes Emitenta gdyż mogło wywołać wystąpienie określonych okoliczności rynkowych lub zachowań Pozwanych i osób trzecich, które (w ocenie Spółki) potencjalnie zagrażałyby interesom ekonomicznym i prawnym Spółki. Ponadto w momencie złożenia pozwu, uzyskania nieprawomocnego nakazu zapłaty czy złożenia wniosku o dokonanie zabezpieczenia trudno przewidzieć finalne sądowe rozstrzygnięcia i ich skutki dla Spółki. Dodatkowo ujawnienie informacji o złożeniu pozwu czy uzyskaniu nieprawomocnego nakazu zapłaty mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Spółki poprzez negatywny wpływ na przebieg postępowania dotyczącego zabezpieczenia roszczeń Emitenta. Również ujawnienie informacji o złożeniu wniosków o dokonanie zabezpieczenia przed wszczęciem przez komorników jakichkolwiek czynności naruszyłoby słuszny interes Emitenta, tym bardziej, że Pozwani są podmiotami nie mającymi siedziby w Polsce.
W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie powyższych informacji mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną. Opinia publiczna posiadała wiedzę o podpisaniu przez Poręczycieli w dniu 17.03. 2020 r. stosownej umowy w sprawie zadłużenia Invento Sp. z o.o. w której to Poręczyciele uznali wymagalny dług Invento Sp. z o.o. wynikający z zawartej w dniu 27.09.2017 r. umowy pożyczki , a Emitent m.in. zobowiązał się, że wstrzyma się z wystąpieniem z powództwem sądowym przeciwko Poręczycielom jedynie do dnia 31.08.2020 r. Co za tym idzie opinia publiczna miała świadomość możliwości wystąpienia przez Emitenta na drogę sądową przeciwko Poręczycielom.
Spółka zapewniła zachowanie w poufności opóźnionych Informacji Poufnych do czasu ich podania do wiadomości publicznej.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o ujawnieniu powyższych Informacji Poufnych, w związku z faktem, iż w jego ocenie ustały przesłanki dalszego opóźniania informacji poufnej bowiem w dniu 23.11.2020 r. Zarząd powziął informację od Pełnomocnika prowadzącego postępowanie w sprawie o dokonanych przez komorników w dniu 18.11.2020 oraz 19.11.2020 r. przeciwko Poręczycielom czynnościach związanych z postępowaniem zabezpieczającym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Cezary Gregorczuk Członek Zarządu
2020-11-23 Adam Wojacki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki