REKLAMA

IDM SA: Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu

2022-06-03 20:26
publikacja
2022-06-03 20:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
IDM SA
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany statutu oraz wysokości i struktury kapitału zakładowego w związku z konwersją wierzytelności na kapitał zakładowy na mocy układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IDM S.A. (dalej: IDMSA lub Spółka) działając na podstawie § 5. pkt. 1. w zw. z § 6. pkt. 1., 2. oraz 4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r., sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 02.06.2022 r. dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS zmiany statutu Spółki oraz zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego IDMSA w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego na skutek konwersji wierzytelności na akcje Spółki w wyniku zawartego w dniu 24.09.2019 r. układu na skutek ustalenia w sposób niesporny i konkretny wierzytelności spornej po dniu zawarcia układu, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r.

Zarejestrowany przez sąd kapitał zakładowy wynosi 2.271.144,01 zł i dzieli się na:
- 3.306.389 akcji serii „A”,
- 42.116.493 akcji serii „KONW”.
Zgodnie ze statutem wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,05 zł.
Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji wynosi 44.392.388.
Jednocześnie Spółka informuje, że po analizie postanowienia sądu rejestrowego stwierdzono, że istnieje rozbieżność pomiędzy rzeczywistą wysokością kapitału zakładowego a wysokością ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy. Rozbieżność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wynosi 0,09 zł (dziewięć groszy). Spółka wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o uwzględnienie ujawnionej różnicy i zarejestrowanie kapitału zakładowego odpowiadającego jego wartości rzeczywistej, tj. kwocie 2.271.144,10 zł.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity statutu.
Załączniki
Plik Opis
Statut.pdfStatut.pdf Statut

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-03 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarądu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki