REKLAMA

I2 DEVELOPMENT S.A.: Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem

2020-09-01 16:52
publikacja
2020-09-01 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-01
Skrócona nazwa emitenta
I2 DEVELOPMENT S.A.
Temat
Zakończenie skupu obligacji własnych, uchwała KDPW w przedmiocie wycofania z depozytu obligacji w związku z ich umorzeniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 52/2020 i 53/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, dotyczących uchwał Zarządu i2 Development S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w przedmiocie całościowego, przedterminowego wykupu obligacji serii F i G, Emitent informuje, iż w dniu 1 września 2020 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) na wniosek Emitenta podjął uchwałę o wycofaniu w dniu 4 września 2020 roku z depozytu 19.129 sztuk obligacji serii F Emitenta, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.912.900,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset złotych) oraz 1.740 sztuk obligacji serii G Emitenta, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 1.740.000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych). Po przeprowadzeniu umorzenia przez KDPW, ilość obligacji serii F wynosić będzie 67.136 sztuk (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści sześć), a ilość obligacji serii G wynosić będzie 7.260 sztuk (słownie: siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt). Tym samym Emitent zakończył skup obligacji własnych serii F, o którym informował w raporcie bieżącym nr 30/2020 z dnia 7 maja 2020 roku. Termin wykupu pozostałej części obligacji serii F i G przypadać będzie w najbliższym dniu odsetkowym, tj. 14 września 2020 roku (dla serii G) i 29 września 2020 roku (dla serii F).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:


Current report No. 54/2020


Date of preparation: 2020-09-01


Short name of the issuer: i2 Development S.A.


Subject: End of purchase of own bonds, resolution
of the National Depository for Securities regarding the withdrawal of
bonds in connection with their redemption


Legal basis: Article 56 para. 1 item 2 of the Act on
the offer - current and periodic information


In reference to current reports No. 52/2020 and 53/2020
of August 13, 2020 regarding the resolutions of the Management Board of
i2 Development S.A. (hereinafter: the Issuer, the Company) regarding the
entire, early redemption of series F and G bonds, the Issuer informs
that on September 1, 2020 the Management Board of the National
Depository for Securities S.A. (hereinafter: KDPW), at the request of
the Issuer, adopted a resolution on the withdrawal, on September 4,
2020, of 19,129 series F bonds of the Issuer, with a nominal value of
PLN 100.00 (in words: one hundred zlotys) each and a total nominal value
of 1,912,900.00 PLN (in words: one million nine hundred and twelve
thousand nine hundred zlotys) and 1,740 series G bonds of the Issuer,
with a nominal value of PLN 1,000.00 (in words: one thousand zlotys)
each and a total nominal value of PLN 1,740,000.00 (in words: one
million seven hundred forty thousand zlotys). After the redemption by
the National Depository for Securities, the number of series F bonds
will be 67,136 (in words: sixty-seven thousand one hundred and
thirty-six), and the number of series G bonds will be 7,260 (in words:
seven thousand two hundred and sixty). Thus, the Issuer completed the
purchase of its own series F bonds, which it informed about in the
current report No. 30/2020 of May 7, 2020. The maturity date for the
remainder of the series F and G bonds will fall on the next interest
day, i.e. September 14, 2020 (for series G) and September 29, 2020 (for
series F).


Signatures of persons representing the Company:

2020-09-01
  Marcin
Misztal   President
of the Management Board

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-01 Marcin Misztal Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki