GRUPA LOTOS: Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał

2019-05-31 17:26
publikacja
2019-05-31 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZWZ_Informacje_dodatkowe.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_Uzasadnienia_projektow_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000106150, o kapitale zakładowym w wysokości 184.873.362 zł (w całości opłacony), NIP 583-000-09-60 działając na podstawie art.395, art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 8 ust. 1-4 i 7 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych: jednostkowego i skonsolidowanego za 2018 r., sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i Grupy Kapitałowej LOTOS S.A. za 2018 r., a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. za rok 2018.
13. Podział zysku netto Spółki za rok 2018.
14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
15. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
16. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego LOTOS Upstream Sp. z o.o.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załączeniu.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Załączniki
Plik Opis
ZWZ Informacje dodatkowe.pdfZWZ Informacje dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe
ZWZ Projekty uchwał.pdfZWZ Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał
ZWZ Uzasadnienia projektów uchwał.pdfZWZ Uzasadnienia projektów uchwał.pdf Uzasadnienia do projektów uchwał na ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-05-31 Patryk Demski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki