REKLAMA

GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku

2021-08-18 21:15
publikacja
2021-08-18 21:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-18
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał oraz I półrocze 2021 roku:

II kwartał 2021 roku:

Skonsolidowane przychody: 3 173 mln zł
EBIT: 169 mln zł
EBITDA: 361 mln zł
Zysk netto: 168 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 1 642 mln zł
EBIT: 71 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy-Agro: 154 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 896 mln zł
EBIT: 76 mln zł
EBITDA Segmentu Chemia: 101 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 456 mln zł
EBIT: 6 mln zł
EBITDA Segmentu Tworzywa: 26 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka: 83 mln zł
EBIT: 0 mln zł
EBITDA Segmentu Energetyka: 28 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 96 mln zł
EBIT: 16 mln zł
EBITDA Segmentu Pozostałe: 52 mln zł


I półrocze 2021 roku:

Skonsolidowane przychody: 6 535 mln zł
EBIT: 383 mln zł
EBITDA: 766 mln zł
Zysk netto: 254 mln zł

Wyniki segmentów:

Przychody Segmentu Nawozy-Agro: 3 661 mln zł
EBIT: 250 mln zł
EBITDA Segmentu Nawozy-Agro: 415 mln zł

Przychody Segmentu Chemia: 1 712 mln zł
EBIT: 131 mln zł
EBITDA Segmentu Chemia: 181 mln zł

Przychody Segmentu Tworzywa: 842 mln zł
EBIT: -5 mln zł
EBITDA Segmentu Tworzywa: 33 mln zł

Przychody Segmentu Energetyka: 168 mln zł
EBIT: -1 mln zł
EBITDA Segmentu Energetyka: 56 mln zł

Przychody Segmentu Pozostałe: 152 mln zł
EBIT: 8 mln zł
EBITDA Segmentu Pozostałe: 81 mln zł


Pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w I półroczu 2021 roku
w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego miały głównie wyższe ceny niemal wszystkich produktów w kluczowych segmentach (Nawozy, Chemia i Tworzywa) i wyższy wolumen sprzedaży
w segmentach: Chemia i Tworzywa. Negatywny wpływ na wyniki powodowała niższa sprzedaż
w Segmencie Nawozy, a także wzrost kosztów zmiennych podyktowany głównie wzrostem ceny gazu, fenolu, propylenu oraz benzenu, wyższy poziom cen uprawnień do emisji CO2 (w odniesieniu do pozycji niezabezpieczonych), a także niższa kwota otrzymanych rekompensat przyznawanych przedsiębiorstwom z sektorów energochłonnych. Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik EBITDA Grupy miało zwiększenie przewidywanego przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2, które zostało ujęte w szacunkowych rozliczeniach kosztów emisji za I półrocze 2021 roku.
Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Grupy Azoty w II kwartale 2021 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego w kluczowych segmentach:
1. W Segmencie Nawozy-Agro:

Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych, jako wynik z jednej strony presji spowodowanej wzrostem notowań mocznika, który wyznacza ścieżki notowań pozostałych produktów nawozowych, głównie AN, a z drugiej strony - sytuacją na rynku światowym, tj. nadwyżką popytu nad podażą, niskim stanem zapasów oraz wysokimi notowaniami płodów rolnych (pszenica, kukurydza, rzepak). Negatywny wpływ na wyniki segmentu miała w największym stopniu wysoka dynamika wzrostu cen gazu ziemnego.


2. W Segmencie Chemia:

W Segmencie Chemia wzrost wyników w ujęciu r/r był skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu ilości sprzedaży (szczególnie plastyfikatory, melamina, NOXy i mocznik techniczny) i cen wszystkich kluczowych produktów segmentu. Negatywnie na osiągane marże oddziaływały silne wzrosty cen surowców: propylenu, kwasu tereftalowego, fosforytów.


3. W Segmencie Tworzywa:

Pozytywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe – w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku - ceny poliamidu wynikające z wyższego popytu na rynkach głównych zastosowań. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny głównych surowców do produkcji, tj. ceny benzenu i fenolu – efekt ich ograniczonej dostępności na rynku (m.in. efekt awarii u głównych producentów) i niekorzystnych zmian popytowo-podażowych na rynku europejskim.


Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2021 roku, którego publikacja nastąpi w dniu 9 września 2021 roku.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-18 Tomasz Hinc Prezes Zarządu
2021-08-18 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki