6,8200 zł
0,00% 0,0000 zł
Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPR)

Zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej nabycia budynku Warsaw Trade Tower w Warszawie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-03
Skrócona nazwa emitenta
GLOBALWORTH POLAND
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży dotyczącej nabycia budynku Warsaw Trade Tower w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Globalworth Poland Real Estate N.V. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. Spółka nabyła poprzez swój podmiot kontrolowany („Kupujący”) od Akron Investment Central Eastern Europe II B.V. („Sprzedający") 100% udziałów w spółce Warsaw Trade Tower 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Podmiot Przejmowany”), posiadającej tytuł prawny do budynku biurowego pod nazwą Warsaw Trade Tower w Warszawie, zlokalizowanego przy ul. Chłodnej 51 („Nieruchomość”).

Cena za udziały w Podmiocie Przejmowanym została obliczona w oparciu o kwotę 132,9 mln EUR („Wynagrodzenie”), uwzględniającej przejęcie przez Kupującego istniejącego finansowania bankowego w wysokości 75 mln EUR, z saldem w wysokości 57,9 mln EUR, podlegającym dalszej korekcie o posiadane przez Podmiot Przejmowany środki pieniężne, zadłużenie, kapitał obrotowy oraz inne standardowe korekty przed dokonaniem jego płatności Sprzedającemu. Wynagrodzenie uwzględnia, m. in. wartość istniejących pożyczek wewnątrzgrupowych przyznanych Podmiotowi Przejmowanemu, które zostały subrogowane przez Kupującego na zamknięciu transakcji.

W umowie sprzedaży strony złożyły sobie wzajemnie standardowe oświadczenia i zapewnienia oraz strony określiły zakres odpowiedzialności Sprzedającego na zasadach zwyczajowo przyjętych przy tego rodzaju transakcjach.

Transakcja została sfinansowana częściowo poprzez przejęcie istniejącego finansowania bankowego w wysokości 75 mln EUR, a częściowo ze środków posiadanych przez Spółkę udostępnionych jej w ramach istniejącej umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2018 r., podlegającej rozszerzeniu poprzez zwiększenie dostępnych środków, zawartej z podmiotem powiązanym głównego akcjonariusza Spółki, tj. Globalworth Finance Guernsey Limited (Spółka informowała o zawarciu Umowy Pożyczki raportem bieżącym z dnia 16 kwietnia 2018 r. nr 9/2018).

GLA (powierzchnia najmu brutto) Nieruchomości wynosi 45.427 m. kw. Zakontraktowany roczny dochód czynszowy Nieruchomości generowany przez aktualne obłożenie na poziomie 88%, wynosi 9 mln EUR, a WALT (średnia ważona okresu najmu) wynosi 2,2 lata.

Spółka zamierza utrzymywać przedmiotowy budynek biurowy jako element swojego portfolio generującego dochód.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The conclusion
of the purchase agreement regarding Warsaw
Trade Tower in Warsaw


The
Board of Directors of Globalworth Poland Real Estate N.V. (the
“Company”) hereby announces that on 3 April 2019 it has purhased,
through its controlled company (the “Purchaser”), from Akron
Investment Central Eastern Europe II B.V. (the
“Seller”) 100% of the shares in Warsaw
Trade Tower 2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (the “Target”), holding the
legal title to an office building under the name of Warsaw Trade Tower
in Warsaw, located at ul. Chłodna 51 in Warsaw, Poland (the “Property”).


The
price for the shares in the Target was calculated on the basis of the
amount of EUR 132.9 million (the “Consideration”) which
will include the assumption by the Purchaser of existing bank financing
of EUR 75 million, with the balance of EUR 57.9 million, further
adjusted to the Target’s cash, debt, working capital and other customary
adjustments before being paid to the Seller. The Consideration includes,
inter alia, the value of currently existing intra-group loans granted to
the Target which have been subrogated by the Purchaser at the
transaction closing.


Under
the purchase agreement, the parties granted each other standard
representations and warranties as well as the Seller granted the
Purchaser indemnities on terms and conditions which are customary for
this type of transaction.


The
transaction will be financed partly by taking over of currently existing
bank financing in the amount of EUR 75 million and partly from the
Company’s existing cash resources, following the extension and increase
of the available funds under the existing loan agreement with an
affiliate of the main shareholder of the Company, i.e. Globalworth
Finance Guernsey Limited initially concluded on 16 April 2018 (the
Company informed about the conclusion of the Loan Agreement on 16 April
2018 in the current report no. 9/2018).


The
Property’s GLA
(gross leasable area) amounts to 45,427 m2, the annualized contracted
rental income of the Property generated by the occupancy ratio of 88%
amounts to EUR €9.0 million and WALT (weighted average lease term)
amounts to 2.2 years.

The
Company intends to hold the office building as part of its
income-producing portfolio.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-03 Rafał Pomorski CFO Rafał Pomorski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

  • Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Globalworth Holding B.V.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.