1,2700 zł
-3,79% -0,0500 zł
Global Cosmed S.A. (GLC)

Wytoczenie powództwa przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-19
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL COSMED S.A.
Temat
Wytoczenie powództwa przeciwko AB Industry S.A. w związku z wadliwą realizacją projektu mieszalni wyrobów płynnych w Radomiu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dna 28 lutego 2019 roku, Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 sierpnia 2019 roku, uzyskał informację o złożeniu w dniu 16 sierpnia 2019 roku przez działającą na zlecenie Emitenta zewnętrzną kancelarię prawną, pozwu przeciwko AB Industry S.A., mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni wyrobów płynnych w zakładzie Spółki w Radomiu.

Pozew złożony w imieniu Emitenta jest pozwem wzajemnym i jest połączony ze sprzeciwem wobec nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy z dnia 2 sierpnia 2019 roku, z pozwu AB Industry S.A. przeciwko Emitentowi.

Żądanie pozwu wzajemnego złożonego przez Emitenta opiewa na kwotę 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 Euro, na którą składają się:

a) roszczenie o zapłatę kar umownych w łącznej wysokości 5 985 000 zł z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze,

b) roszczenie o zapłatę odszkodowania w wysokości 13.594.878,84 zł oraz 100.028,51 EUR, na które składa się:

- roszczenie o zapłatę dotychczas poniesionych przez Emitenta kosztów w związku z wadliwym zaprojektowaniem i wykonaniem przez AB Industry instalacji w nowej mieszalni Spółki w Radomiu w wysokości 175.352,65 zł oraz 3.595,40 EUR brutto (142.563,13 zł oraz 3.595,40 EUR netto);

- roszczenie o zapłatę kosztów niezbędnych napraw wadliwie zaprojektowanej i wykonanej mieszalni w wysokości 4.921.393,59 zł oraz 96.433,11 EUR brutto (4.001.133,00 zł oraz 78.400,90 EUR netto);

- roszczenie o zapłatę kwoty 8.498.132,60 zł stanowiącej bieżące straty ponoszone przez Emitenta w związku z wadliwym zaprojektowaniem i wykonaniem mieszalni oraz utracone korzyści spowodowane brakiem osiągnięcia przez mieszalnię Spółki w Radomiu zakładanej w projekcie wykonawczym wydajności;

c) roszczenie o zapłatę kwoty:

- 2.295,62 zł stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności kwot wskazanych w pkt 1 wyżej za okres od dnia 13 sierpnia 2019 r. (włącznie) do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) oraz

- 1.530.448,14 zł oraz 11.260,74 EUR stanowiącej odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności kwot wskazanych w pkt 2 wyżej za okres od dnia 5 stycznia 2018 r. (włącznie) do dnia 15 sierpnia 2019 r. (włącznie) skapitalizowane na dzień poprzedzający dzień wniesienia niniejszego pozwu wzajemnego

- a także dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 21 112 622,60 zł oraz 111 289,25 za okres od dnia następującego po dniu wniesienia niniejszego pozwu wzajemnego do dnia zapłaty.

Zarazem roszczenia AB Industry S.A. objęte pozwem wobec Emitenta opiewają na kwotę 818 899 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia:
- 17 czerwca 2017 roku do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 285 284,97 zł
- 18 maja 2019 roku do dnia zapłaty, liczonymi od kwoty 533 613,36 zł
i stanowią one – w ocenie AB Industry SA – należne jej, a nie zapłacone – wynagrodzenie za wykonane prace. W ocenie Emitenta, roszczenia AB Industry SA wobec Emitenta są bezzasadne; Emitent złożył zarazem zarzut ewentualnego potrącenia roszczeń AB Industry z własnymi roszczeniami objętymi pozwem wzajemnym.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-19 Andreas Mielimonka Prezes Zarządu
2019-08-19 Paweł Szymonik Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.