0,1390 zł
-0,71% -0,0010 zł
GKS GieKSa Katowice SA (GKS)

Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku”.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GKS GIEKSA KATOWICE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku”.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2020r. powziął informację o zawarciu z dniem 10 stycznia 2020 r. z Miastem Katowice (Zleceniodawca) umowy, mocą której Zleceniodawca zobowiązał się do przekazania na wsparcie realizacji zadania „Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku” dotacji w wysokości 11.200.000,00 zł (jedenaście milionów dwieście tysięcy złotych 00/100).

Przyznane środki finansowe zostaną przekazane na rachunek Emitenta w dwóch transzach:
a) I transza w wysokości 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych),
b) II transza w wysokości 3.200.000,00 zł (trzy miliony dwieście tysięcy złotych) w terminie 30 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę rozliczenia I transzy w pełnej wysokości, które powinno nastąpić najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r.

Termin wykonania zadania pn. „Organizacja uprawiania sportu w 2020 roku” został ustalony od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

Emitent zobowiązany jest wykorzystać przyznane środki finansowe do dnia 31 grudnia 2020 r., a środki niewykorzystane do tego terminu zwrócić do dnia 15 stycznia 2021 r. na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron, skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.

Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego oraz nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c) jeśli Emitent przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego umowa,
d) jeśli Emitent odmówi poddania się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn wskazanych w pkt. a – d) Zleceniodawca określi w wydanej decyzji kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu miasta oraz termin jej zwrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Marek Szczerbowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.