0,6900 zł
9,52% 0,0600 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Zawarcie znaczącej Umowy.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-23
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej Umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną Umowę z BWP sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (BWP), na mocy której Emitent zobowiązuje się wybudować i oddać do użytkowania gazociąg wraz z przyłączem/przyłączami gazu w miejscowości Dąbrowa Górnicza (Roboty), zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt), co łącznie stanowi przedmiot Umowy.
Za realizację Przedmiotu Umowy Spółka otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości 2 350 000,00 (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wynagrodzenie obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy. Wynagrodzenie wyrażone jest w kwocie netto. Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT).
Wynagrodzenie płatne będzie w częściach, z zastrzeżeniem że:
1) 50 % wynagrodzenia płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych,
2) 45 % wynagrodzenia płatne będzie po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru technicznego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,
3) 5 % wynagrodzenia płatne będzie po wykonaniu i odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
Strony Ustaliły termin do wykonania Przedmiotu Umowy do dnia 28.02.2020r. W przypadku wystąpienia, potwierdzonych przez Inwestora, okoliczności związanych z warunkami atmosferycznymi, których wystąpienie uniemożliwiło GENERGY prowadzenie robót budowlanych, dopuszczalne będzie zawarcie, na wniosek Emitenta, aneksu zmieniającego termin wykonania Przedmiotu Umowy.
BWP jest uprawniony do żądania zapłaty kar umownych w szczególności z tytułu opóźnienia w oddaniu Przedmiotu Umowy w terminie, chyba że Podwykonawca nie ponosi winy za nieoddanie Przedmiotu Umowy w terminie – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty, z tytułu opóźnienia w dostarczeniu Harmonogramu realizacji Umowy, chyba że Wykonawca nie ponosi winy za niewykonanie tego obowiązku w terminie – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 15 % tej kwoty, w razie odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Emitenta (niezależnie od podstawy prawnej) – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, z tytułu przygotowania przez Spółkę terenu na przeprowadzenie przez PSG prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych niezgodnie z przepisami, skutkującego niemożnością podjęcia przez BWP tych prac - w wysokości 5 % wynagrodzenia netto, za każdy przypadek, w którym Zamawiający przybył na miejsce prowadzenia prac, ale nie mógł ich przeprowadzić, jednakże nie więcej niż 20 % tej kwoty. Łączna wysokość kar umownych przysługujących Zamawiającemu na podstawie Umowy nie może przekroczyć 100 % łącznego wynagrodzenia netto.
Pozostałe szczegółowe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Signing
a significant Agreement


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-23 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.