REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Oddział: Warszawa).

2021-06-30 21:55
publikacja
2021-06-30 21:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego otwartego. Wybranie oferty Spółki w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wraz z określeniem wartości Umowy (Oddział: Warszawa).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (GENERGY, Spółka, Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka została zawiadomiona o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego otwartego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej - WI20/5072, WI20/5073, WI20/5074, WI20/5079, WI20/5080, WI20/5114. Znak postępowania: 2021/W400/WNP-032405., organizowanego przez Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oddział Warszawa.
Przedmiot zamówienia wymagał złożenia oferty na 6 zadań. Podkategoria: Remonty i modernizacje nawanialni.
Emitent złożył oferty, które okazały się najkorzystniejsze we wszystkich sześciu (6) zadaniach.
Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu następujących prac: Zadanie nr 1 - WI20/5072 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Janki ul. Mszczonowska dz. nr 247/6, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.276.20.S z dnia 16.07.2020r. Zadanie nr 2 - WI20/5073 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Radziejowice ul. Kubickiego dz. nr 174/2 obręb 19, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.283.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 3 - WI20/5074 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Łomianki ul. Polna dz. nr 297, 313, 318, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.282.20.S z dnia 22.07.2020r. Zadanie nr 4 - WI20/5079 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Wiązowna ul. Kościelna dz. nr 113/3, 115, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.284.20.S z dnia 22.07.2020r Zadanie nr 5 - WI20/5080 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Zakręt ul. Trakt Lubelski dz. nr 476, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.286.20.S z dnia 27.07.2020r. Zadanie nr 6 - WI20/5114 Opracowanie rozwiązań technicznych dla przebudowy urządzeń nawaniających na SRP W/C wraz z wykonaniem przebudowy i oddaniem do użytkowania oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w miejscowości Góra teren PAN ul. Dworcowa dz. nr 104, zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGWA.ZMSM.763.419.20.S z dnia 09.11.2020r. Termin dokonania odbioru technicznego Robót ustalono na 11 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy. Termin dokonania odbioru końcowego Robót ustalono na 12 miesięcy liczonych od dnia zawarcia Umowy.
GENERGY będzie przysługiwało łącznie wynagrodzenie w wysokości 735 000,00 PLN (siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 169 050 PLN (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych) . Wynagrodzenie brutto wyniesie 904 050 PLN (dziewięćset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).
Zamawiający zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Settlement
of the procedure for awarding an open non-public procurement. The
selection of the Company's offer in an open tender procedure with the
value of the Agreement (Branch: Warsaw).Management
Board of G-Energy S.A. (GENERGY, the Company, the Issuer) with its
registered office in Warsaw informs that today the Company has been
notified of the settlement of the non-public open procedure conducted in
the form of an open tender for the award of a contract for the task:
Development of technical solutions for the conversion of odorizing
devices to SRP W / C together reconstruction and commissioning as well
as preparation of as-built documentation - WI20 / 5072, WI20 / 5073,
WI20 / 5074, WI20 / 5079, WI20 / 5080, WI20 / 5114. Code of conduct:
2021 / W400 / WNP-032405., Organized by Polska Spółka Gazownictwa sp.z
o.o. based in Tarnów, Warsaw branch. The subject of the contract
required the submission of an offer for 6 tasks. Subcategory: Repairs
and modernization of odorization plants. The issuer submitted bids which
turned out to be the best in all six (6) tasks. The subject of the
contract is the performance of the following works: Task no. 1 - WI20 /
5072 Development of technical solutions for the reconstruction of
odorizing devices on SRP W / C along with the reconstruction and
commissioning and preparation of as-built documentation in Janki, ul.
Mszczonowska plot no. 247/6, in accordance with the technical conditions
no. PSGWA.ZMSM.763.276.20.S of 16.07.2020. Task no. 2 - WI20 / 5073
Development of technical solutions for the reconstruction of odorizing
devices on SRP W / C along with the reconstruction and commissioning as
well as the preparation of as-built documentation in Radziejowice, ul.
Kubickiego plot no. 174/2 precinct 19, in accordance with the technical
conditions no. PSGWA.ZMSM.763.283.20.S of July 22, 2020. Task no. 3 -
WI20 / 5074 Development of technical solutions for the reconstruction of
odorizing devices on SRP W / C along with the reconstruction and
commissioning as well as the preparation of as-built documentation in
the town of Łomianki, ul. Polna plot no. 297, 313, 318, in accordance
with the technical conditions no. PSGWA.ZMSM.763.282.20.S of July 22,
2020. Task no. 4 - WI20 / 5079 Development of technical solutions for
the reconstruction of odorizing devices on SRP W / C along with the
reconstruction and commissioning as well as the preparation of as-built
documentation in Wiązowna, ul. Kościelna plot no. 113/3, 115, in
accordance with the technical conditions no. PSGWA.ZMSM.763.284.20.S of
22.07.2020 Task no. 5 - WI20 / 5080 Development of technical solutions
for the conversion of odorizing devices to SRP W / C together with
execution of reconstruction and commissioning as well as preparation of
as-built documentation in the town of Zakręt, ul. The Lublin Route, plot
no. 476, in accordance with the technical conditions no.
PSGWA.ZMSM.763.286.20.S of 27.07.2020. Task no. 6 - WI20 / 5114
Development of technical solutions for the reconstruction of odorizing
devices on SRP W / C along with the reconstruction and commissioning as
well as the preparation of as-built documentation in the town of Góra
PAN area ul. Dworcowa plot no. 104, in accordance with the technical
conditions no. PSGWA.ZMSM.763.419.20.S of 09.11.2020. The deadline for
the technical acceptance of the Works is set at 11 months from the date
of concluding the Agreement. The deadline for the final acceptance of
the Works is set at 12 months from the date of concluding the Agreement.
GENERGY will be entitled to a total remuneration of PLN 735,000.00
(seven hundred and thirty-five thousand zlotys) net. This amount will be
increased by the due tax on goods and services (VAT) in the amount of
PLN 169,050 (one hundred and sixty-nine thousand and fifty zlotys). The
gross salary will amount to PLN 904,050 (nine hundred and four thousand
and fifty zlotys). The Awarding Entity stipulated that no protest or
appeal may be lodged. Legal
basis:

Art.
17 sec. 1 of the Regulation of the European Parliament and of the Council
(EU) No 596/2014 of April 16, 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6 / EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directive 2003 / 124 / EC, 2003/125 / EC
and 2004/72 / EC (also known as MAR)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Grzegorz Cetera Prezes Zarządu Grzegorz Cetera
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Woda pod Twoją marką i stojąca za nią historia

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki