REKLAMA

ENTER AIR S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.

2021-06-02 14:31
publikacja
2021-06-02 14:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2020_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Enter_Air_-_WZA-_Projekty_uchwal_29.06.2021_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Enter_Air_SA__Uzasadnienie_uchwal_na_WZA_29.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
ENTER AIR S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. . Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”).

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
8.Przeznaczenie zysku za rok 2020.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020.
12.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 2020 final.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA 2020 final.pdf Ogłoszenie o zwołaniu WZA Enter Air S.A.
Enter Air - WZA- Projekty uchwał 29.06.2021 .pdfEnter Air - WZA- Projekty uchwał 29.06.2021 .pdf Projekty uchwał na WZA Enter Air S.A.
Enter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA 29.06.2021.pdfEnter Air SA Uzasadnienie uchwał na WZA 29.06.2021.pdf Uzasadnienie projketów uchwał na WZA Enter Air S,A

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Grzegorz Polaniecki Członek Zarządu
2021-06-02 Mariusz Olechno Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki