REKLAMA

ECA: Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-06-08 17:54
publikacja
2021-06-08 17:54
Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta ESPI nr 1/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021 r. oraz EBI nr 10/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2021 r. niniejszym informuje, iż Zarząd otrzymał od akcjonariusza RS Holding sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. następujących spraw („Żądanie”):

1)Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
2)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.
3)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
4)Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
W związku z powyższym, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje porządek obrad zmieniony zgodnie z Żądaniem, poprzez dodanie nowych punktów od 15) do 18):

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. z działalności w 2020 r.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UHY ECA w 2020 r.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UHY ECA za 2020 r.
12.Rozpatrzenie wniosku Zarządu UHY ECA S.A. i podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.
15.Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
19.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:
zaktualizowany tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz
zaktualizowany formularz do głosowania przez pełnomocnika,
uwzględniające zmiany wprowadzone na Żądanie Akcjonariusza oraz projekty uchwał przedstawione przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210608_175428_0000134376_0000132379.pdf
20210608_175428_0000134376_0000132380.pdf
20210608_175428_0000134376_0000132381.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki