REKLAMA

E-XIM IT S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji

2020-12-22 13:31
publikacja
2020-12-22 13:31
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-22
Skrócona nazwa emitenta
E-XIM IT S.A.
Temat
Piąte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd e-Xim IT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy Emitenta do złożenia posiadanych dokumentów akcji imiennych serii A oraz dokumentów akcji na okaziciela serii E, F lub H - w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku - w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji (odcinki zbiorowe) należy składać́ w siedzibie Emitenta: ul. Posag 7 Panien 1, budynek C, 02-495 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 -16:00. Złożenie dokumentów akcji będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Emitenta w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Emitenta. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Emitenta, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Z dniem 1 marca 2021 roku materialne dokumenty akcji staną się dokumentami dowodowymi wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Emitenta, że przysługują mu prawa udziałowe oraz niezbędnymi do rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz aktualizacji zapisów na rachunkach papierów wartościowych.

Złożenie dokumentów akcji Emitenta po 12 lutego 2021 roku zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 roku.

Z dniem 1 marca 2026 roku nastąpi z kolei utrata mocy dowodowej dokumentów akcji w formie materialnej, które nie zostaną złożone Emitentowi i nie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych.
Niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-22 Grzegorz Matysiak Prezes Zarządu
2020-12-22 Marcin Chmiela Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki