REKLAMA

DRAGOENT: Wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r.

2021-06-11 13:59
publikacja
2021-06-11 13:59
Zarząd DRAGO entertainment S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka), w nawiązania do raportu bieżącego nr 07/2021, niniejszym informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. dokonanej w wyniku złożenia przez akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - p. Annę Rutkowską, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W wyniku zgłoszenia żądania przez akcjonariusza, do porządku obrad wprowadzono nowy punkt 13, a dotychczasowe punkty 13. i 14. zostały oznaczone odpowiednio numerem 14. i 15.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po wprowadzeniu zmiany na żądanie akcjonariusza jest następujący:
1)otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2)wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
4)przyjęcie porządku obrad;
5)przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020, jak również sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 oraz wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
6)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020;
7)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
8)podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020;
9)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
10)podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
11)podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
12)podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
13)podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej Spółki;
14)wolne wnioski;
15)zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu: (1) zaktualizowane ogłoszenie zarządu Drago Entertainment S.A. o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, (2) projekty uchwał proponowanych do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. (w tym uchwała nr 16/06/2021 której projekt został zaproponowany przez akcjonariusza Annę Rutkowską), (3) zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Drago Entertainment S.A. przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Załączniki
20210611_135947_0000134431_0000132494.pdf
20210611_135947_0000134431_0000132498.pdf
20210611_135947_0000134431_0000132497.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki