REKLAMA

CASPAR AM SA: Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020

2020-10-15 16:50
publikacja
2020-10-15 16:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Spółka Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32, (Spółka), niniejszym informuje, iż uchwałą z dnia 15 października Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2020 r. w wysokości 2 090 715,38 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy). Zaliczką będą objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 1972,373 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje, co oznacza że na jedną akcję będzie przypadać 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) brutto.

Zarząd Spółki oświadcza, że kwota 2 090 715,38 (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2019, wykazanego w śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 lipca 2020 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone sprawozdaniem z badania z dnia 15 października 2020 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Caspar Asset Management Spółka Akcyjna postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 30 listopada 2020 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki)oraz, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 7 grudnia 2020 roku (dzień wypłaty zaliczki).

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2020 wymaga wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą Spółki, o czym Caspar Asset Management S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Hanna Kijanowska Wiceprezes Zarządu
2020-10-15 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki