REKLAMA

Budżet '21: potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. wyniosą 113,5 mld zł

2020-08-31 07:44, akt.2020-08-31 08:32
publikacja
2020-08-31 07:44
aktualizacja
2020-08-31 08:32
fot. Rybnikova Olga / Shutterstock

Potrzeby pożyczkowe netto w 2021 r. wyniosą 113.531,8 mln zł, a planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto: 283.621,1 mln zł - wynika z uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2021 rok. Planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 77.782,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 35.749,7 mln zł.

"W 2021 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 82.300,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6.864,8 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 24.366,9 mln zł. W rezultacie planowane w 2021 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 113.531,8 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 101.318,6 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 103.340,0 mln zł)" - napisano w uzasadnieniu.

"Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2020 r.) wynosi 283.621,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 232.649,5 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 234.670,9 mln zł)" - dodano.

Jak podano w dokumencie, planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 77.782,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 35.749,7 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

  • dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 77.782,1 mln zł,
  • zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

  • dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 62.419,8 mln zł, będące wynikiem: dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 30.462,9 mln zł oraz dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 31.957,0 mln zł,
  • dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 6.244,0 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 35.749,7 mln zł złożą się następujące pozycje:

  • ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 9.061,6 mln zł,
  • dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 32,9 mln zł,
  • dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 31.181,5 mln zł,
  • dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 13.596,9 mln zł.

Dochody podatkowe w '21 wyniosą 368,4 mld zł

Dochody podatkowe w 2021 r. wyniosą 368,4 mld zł - wynika z projektu budżetu na 2021 r. W tym, z podatku od kopalin 1,5 mld zł, z podatku od niektórych instytucji finansowych 4,87 mld zł.

Poniżej szczegółowe rozbicie dochodów budżetu państwa na 2020 r. wg noweli ustawy i prognoza dochodów w 2021 r. wg projektu ustawy budżetowej:

Projekt nowelizacji 2020
DOCHODY OGÓŁEM 398.671.644
Dochody podatkowe 349.740.000
Podatek od towarów i usług 170.000.000
Podatek akcyzowy 68.400.000
Podatek od gier 2.300.000
Podatek dochodowy od osób prawnych 38.500.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych 64.100.000
Podatek od wydobycia niektórych kopalin 1.700.000
Podatek od niektórych instytucji finansowych 4.740.000
Podatek od sprzedaży detalicznej 0
Dochody niepodatkowe 46.589.928
Dywidendy i wpłaty z zysku 499.868
Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 7.437.077
Cło 4.680.000
Dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe 31.034.571
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 2.938.412

Głównym czynnikiem ryzyka dla scenariusza makro rozwój epidemii Covid'19

Głównym czynnikiem ryzyka dla przyjętego przez MF scenariusza makroekonomicznego dla Polski jest długość trwania epidemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i u głównych partnerów handlowych Polski - napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2021 r.

"Bieżące informacje dotyczące kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej i rozwoju epidemii COVID-19 wskazują na zwiększone ryzyko odchyleń wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza. Głównym czynnikiem ryzyka jest długość trwania epidemii COVID-19 i ewentualna konieczność blokowania działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i u głównych partnerów handlowych Polski. Dłuższy i ostrzejszy przebieg epidemii wymuszający dystans społeczny, zaburzający łańcuchy dostaw, wymagający większego zaangażowania budżetu państwa w walkę ze skutkami epidemii oraz izolacja krajów mogą prowadzić nie tylko do niższego niż oczekiwany wzrostu gospodarczego, ale również obniżenia potencjału gospodarczego kraju w dłuższym okresie" - napisano.

"W przyjętym scenariuszu makroekonomicznym nie zakłada się ograniczeń po stronie podaży. Przeciągająca się pandemia może jednak doprowadzić do wzrostu cen ze względu na wzrost kosztów operacyjnych podmiotów, jak również w sytuacji, gdyby ograniczenia po stronie podaży jednak wystąpiły. Ze względu na pesymistyczne nastroje podmiotów gospodarczych oraz zwiększoną niepewność inwestycje w sektorze prywatnym mogą wspierać wzrost gospodarczy w stopniu mniejszym niż założono w scenariuszu. Zwiększone koszty operacyjne firm i niechęć do długoterminowych zobowiązań inwestycyjnych może odbić się negatywnie na rynku pracy i wolniejszym spadku bezrobocia oraz wzroście płac w horyzoncie projekcji" - dodano.

W projekcie budżetu przyjęto, że PKB Polski w 2020 r. spadnie o 4,6 proc., a w 2021 r. wzrośnie o 4 proc. (PAP Biznes)

pat/ asa/

pat/

pat/

Źródło:PAP Biznes
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budżet 2021

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki