REKLAMA

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

2021-05-21 17:17
publikacja
2021-05-21 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Ogloszenie_NWZ_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_NWZ_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Uchwaly_RN_dot._spraw_wprowadzonych_do_agendy_NWZ_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Uchwala_Komitetu_Nominacji_-_oceny_adekwatnosci_kandydatow_do_RN_(pkt_6_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Kandydatura_do_RN_Geraldine_Conti_(pkt_6_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Kandydatura_do_RN_Khatleen_Pauwels_(pkt_6_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7._Polityka_wynagradzania_RN_(pkt_9_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8._Polityka_wynagradzania_MRT_(pkt_9_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9._Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_RN_(pkt_10_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10._Ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_Mazars_(pkt_10_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11._Projekt_tekstu_jednolitego_Regulaminu_WZ_(pkt_13_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12._Prezentacja_kredyty_CHF_(pkt_14_Agendy_NWZ).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1_Announcement_EGM_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Drafts_EGM_resolutions_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_SB_Board_resolutions_re_matters_submitred_to_the_EGM_Agenda_17.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Resolution_of_NC_-_assessmnet_of_candidates_for_the_SB_(item_6_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Candidate_for_SB_Geraldine_Conti_(item_6_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Candidate_for_SB_Khatleen_Pauwels_(item_6_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7-Remuneration_policy_SB_(item_9_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8-Remuneration_policy_MRT_(item_9_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9-Report_on_remuneration_of_the_MB_and_SB_members_(item_10_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10-Evaluation_of_the_remuneration_report_validation_report_Mazars_(item_10_of_EGM).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
11-Draft_consolidatet_text_of_Regulation_of_the_General_Meeting_(item_13_of_EGM)_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
12-Presentation_CHF_mortgages_loans_(item_14_of_EGM_Agenda).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2021 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 2 w Warszawie, sala Audytorium.
Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty:

• Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.;
• Uchwałę Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej;
• Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti;
• Kandydaturę do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels;
• Politykę wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.;
• Politykę wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu);
• Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.;
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020;
• Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
• Informację nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód.
Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
1. Ogloszenie NWZ_17.06.2021.pdf1. Ogloszenie NWZ_17.06.2021.pdf Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 17 czerwca 2021 r.
2. Projekty uchwal NWZ_17.06.2021.pdf2. Projekty uchwal NWZ_17.06.2021.pdf Projekty uchwał z 21 maja 2021 r.
3. Uchwaly RN dot. spraw wprowadzonych do agendy NWZ_17.06.2021.pdf3. Uchwaly RN dot. spraw wprowadzonych do agendy NWZ_17.06.2021.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2021 r.
4. Uchwała Komitetu Nominacji - oceny adekwatności kandydatów do RN (pkt 6 Agendy NWZ).pdf4. Uchwała Komitetu Nominacji - oceny adekwatności kandydatów do RN (pkt 6 Agendy NWZ).pdf Uchwała Komitetu ds. Nominacji BNP Paribas Bank Polska S.A. z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie dokonania oceny adekwatności kandydatów na członka Rady Nadzorczej
5. Kandydatura do RN_Geraldine Conti (pkt 6 Agendy NWZ).pdf5. Kandydatura do RN_Geraldine Conti (pkt 6 Agendy NWZ).pdf Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Geraldine Conti
6. Kandydatura do RN_Khatleen Pauwels (pkt 6 Agendy NWZ).pdf6. Kandydatura do RN_Khatleen Pauwels (pkt 6 Agendy NWZ).pdf Kandydatura do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. – Pani Khatleen Pauwels
7. Polityka wynagradzania RN (pkt 9 Agendy NWZ).pdf7. Polityka wynagradzania RN (pkt 9 Agendy NWZ).pdf Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
8. Polityka wynagradzania_MRT (pkt 9 Agendy NWZ).pdf8. Polityka wynagradzania_MRT (pkt 9 Agendy NWZ).pdf Polityka wynagradzania osób mających istotny wpływ na profil ryzyka BNP Paribas Bank Polska S.A. (uwzględniającą członków Zarządu)
9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członkow Zarzadu i RN (pkt 10 Agendy NWZ).pdf9. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członkow Zarzadu i RN (pkt 10 Agendy NWZ).pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.
10. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_Mazars (pkt 10 Agendy NWZ).pdf10. Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_Mazars (pkt 10 Agendy NWZ).pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach BNP Paribas Bank Polska S.A. za lata 2019-2020
11. Projekt tekstu jednolitego Regulaminu WZ (pkt 13 Agendy NWZ).pdf11. Projekt tekstu jednolitego Regulaminu WZ (pkt 13 Agendy NWZ).pdf Projekt tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
12. Prezentacja_kredyty CHF (pkt 14 Agendy NWZ).pdf12. Prezentacja_kredyty CHF (pkt 14 Agendy NWZ).pdf Informacja nt. aktualnej sytuacji dotyczącej portfela kredytów hipotecznych w CHF, z uwzględnieniem założeń programu dobrowolnych ugód
1_Announcement EGM_17.06.2021.pdf1_Announcement EGM_17.06.2021.pdf Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Extraordinary General Meeting on June 17, 2021
2_Drafts EGM resolutions_17.06.2021.pdf2_Drafts EGM resolutions_17.06.2021.pdf Draft resolutions dated May 21, 2021
3_SB Board resolutions re matters submitred to the EGM Agenda_17.06.2021.pdf3_SB Board resolutions re matters submitred to the EGM Agenda_17.06.2021.pdf Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Extraordinary General Meeting on June 17, 2021
4_Resolution of NC - assessmnet of candidates for the SB (item 6 of EGM Agenda).pdf4_Resolution of NC - assessmnet of candidates for the SB (item 6 of EGM Agenda).pdf Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A. dated May 5, 2021 on conducing of adequacy assessment of the candidates for the Supervisory Board Member
5_Candidate for SB_Geraldine Conti (item 6 of EGM Agenda).pdf5_Candidate for SB_Geraldine Conti (item 6 of EGM Agenda).pdf Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Geraldine Conti
6_Candidate for SB_Khatleen Pauwels (item 6 of EGM Agenda).pdf6_Candidate for SB_Khatleen Pauwels (item 6 of EGM Agenda).pdf Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. – Ms Khatleen Pauwels
7-Remuneration policy SB (item 9 of EGM Agenda).pdf7-Remuneration policy SB (item 9 of EGM Agenda).pdf Remuneration policy for the members of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
8-Remuneration policy_MRT (item 9 of EGM Agenda).pdf8-Remuneration policy_MRT (item 9 of EGM Agenda).pdf Remuneration policy for persons having material impact on the risk profile BNP Paribas Bank Polska S.A. (including Management Board members)
9-Report on remuneration of the MB and SB members (item 10 of EGM Agenda).pdf9-Report on remuneration of the MB and SB members (item 10 of EGM Agenda).pdf Report on remuneration of the members of the Management Board and Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.
10-Evaluation of the remuneration report_validation report Mazars (item 10 of EGM).pdf10-Evaluation of the remuneration report_validation report Mazars (item 10 of EGM).pdf Independent Statutory Auditor’s Report on the Assurance Engagement Providing Reasonable Assurance as to the Assessment of the Report on Remuneration of BNP Paribas Bank Polska S.A. for years 2019-2020
11-Draft consolidatet text of Regulation of the General Meeting (item 13 of EGM) .pdf11-Draft consolidatet text of Regulation of the General Meeting (item 13 of EGM) .pdf Draft consolidated text of Regulation of the General Meeting
12-Presentation_CHF mortgages loans (item 14 of EGM Agenda).pdf12-Presentation_CHF mortgages loans (item 14 of EGM Agenda).pdf Information on a current situation regarding the CHF mortgages portfolio including the voluntary conversion programme assumptions

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Extraordinary General Meeting


current report no. 27/2021


date: 21 May 2021


The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby
informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402(1)
para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships,
convenes the Extraordinary General Meeting for 17 June 2021 at 10:00 CET
(10:00 a.m.), which shall be held at the registered office of the Bank
at 2 Kasprzaka St. in Warsaw, Audytorium.


The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the
Management Board of the convention of the Extraordinary General Meeting
and the Draft resolutions to be matters for consideration at the
Extraordinary General Meeting.


The Management Board discloses additionally the following documents:


• Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the
Agenda of the Extraordinary General meeting on 17 June 2021;


• Resolution of the Nomination Committee of BNP Paribas Bank Polska S.A.
dated May 5, 2021 on conducing of adequacy assessment of the candidates
for the Supervisory Board Member;


• Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. –
Ms Geraldine Conti;


• Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. –
Ms Khatleen Pauwels;


• Remuneration policy for the members of the Supervisory Board of BNP
Paribas Bank Polska S.A.;


• Remuneration policy for persons having material impact on the risk
profile BNP Paribas Bank Polska S.A. (including Management Board
members);


• Report on remuneration of the members of the Management Board and
Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.;


• Independent Statutory Auditor’s Report on the Assurance Engagement
Providing Reasonable Assurance as to the Assessment of the Report on
Remuneration of BNP Paribas Bank Polska S.A. for years 2019-2020;


• Draft consolidated text of Regulation of the General Meeting;


• Information on a current situation regarding the CHF mortgages
portfolio including the voluntary conversion programme assumptions.

Legal basis


§19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of
Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports
disclosed by the securities issuers and on equivalence of information
disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of
2018, item 757).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-21 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-05-21 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki