REKLAMA

BEDZIN: Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2021 r.

2021-09-14 13:56
publikacja
2021-09-14 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-14
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za I półrocze 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu za I półrocze 2021 roku. Pierwotna data publikacji określona na dzień 17 września 2021 r. zostaje zmieniona na dzień 30 września 2021 roku.

Ponadto Zarząd Emitenta działając na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.) postanowił, że Emitent nie będzie przekazywał raportu za I półrocze 2021 roku w formie odrębnego skonsolidowanego i jednostkowego raportu półrocznego, gdyż w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku Emitent zamieści półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-14 Kamil Kamiński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Tanie konto firmowe w rachunkiem walutowym i premią pieniężną

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki