REKLAMA

BANK PEKAO SA: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

2022-06-15 21:03
publikacja
2022-06-15 21:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Uchwaly_podjete_przez_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_niepodjete_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_sprzeciwach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie__z__dzia_alno_ci_GRUPA_RR_2021.xhtml.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2021.xhtml.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2021.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_z_dzialalnosci_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Banku_za_2021_rok.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Czlonkow_Rady_Nadzorczej_i_Zarzadu_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_rownosci_plci_oraz_roznorodnosci_w_odniesieniu_do_pracownikow_banku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_Shareholders.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resolutions_not_adoptedat_the_OGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_on_objections_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_activities_of_the_Group__RR_2021.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2021.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2021.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_on_the_activities_in_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REPORT_ON_THE_EVALUATION_OF_THE_FUNCTIONING_OF_THE_BANK_REMUNERATION_POLICY_IN_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REPORT_ON_THE_REMUNERATION_OF_MEMBERS_OF_THE_MANAGEMENT_BOARD_AND_SUPERVISORY_BOARD.7z  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMUNERATION_POLICY_FOR_MEMBERS_OF_THE_SUPERVISORY_BOARD_AND_MANAGEMENT_BOARD.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Gender_equality_and_diversity_policy_with_regard_to_the_Bank’s_employees,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 15 czerwca 2022 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach do poszczególnych uchwał, treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy dotyczące uchwał, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Bank informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podstawa prawna
§ 19 ust. 1 pkt 6), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757, z późn. zm.)

Spis załączników:
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ
Uchwały_niepodjęte_ZWZ
Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku
Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku
Załączniki
Plik Opis
Uchwały_podjęte_przez_ZWZ.pdfUchwały_podjęte_przez_ZWZ.pdf Uchwały_podjęte_przez_ZWZ
Uchwały_niepodjęte_ZWZ.pdfUchwały_niepodjęte_ZWZ.pdf Uchwały_niepodjęte_ZWZ
Informacja o sprzeciwach.pdfInformacja o sprzeciwach.pdf Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sprawozdanie_ z_ dzia_alno_ci_GRUPA_RR_2021.xhtml.zipSprawozdanie_ z_ dzia_alno_ci_GRUPA_RR_2021.xhtml.zip Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2021 rok
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2021.xhtml.zipJednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_31.12.2021.xhtml.zip Jednostkowe Sprawozdanie Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2021.xhtmlSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_31.12.2021.xhtml Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku
Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku.pdfRaport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku.pdf Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN Banku za 2021 rok.zipSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN Banku za 2021 rok.zip Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku
Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku.pdfPolityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku.pdf Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników Banku
Resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders.pdfResolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders.pdf Resolutions_adopted_at_the_OGM
Resolutions_not_adoptedat_the_OGM.pdfResolutions_not_adoptedat_the_OGM.pdf Resolutions_not_adoptedat_the_OGM
Information on objections .pdfInformation on objections .pdf Information on objections submitted to the minutes during the Ordinary General Meeting
Report_on_the_activities_of_the_Group_ RR_2021.zipReport_on_the_activities_of_the_Group_ RR_2021.zip Report on the activities of the Bank Pekao S.A.Capital Group for 2021
Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2021.zipSeparate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_31.12.2021.zip Individual Financial Statements of the Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2021
Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2021.zipConsolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_31.12.2021.zip Consolidated Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2021
Report of the Supervisory Board of Bank Pekao on the activities in 2021.pdfReport of the Supervisory Board of Bank Pekao on the activities in 2021.pdf Report of the Supervisory Board of Bank on the activities in 2021
REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2021.pdfREPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2021.pdf Report on the evaluation of the functioning of the Bank Remuneration Policy in 2021
REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD.7zREPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD.7z Report on the Remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board
REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD.pdfREMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD.pdf Remuneration Policy for Members of the Supervisory Board and Management Board
Gender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees,.pdfGender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees,.pdf Gender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION:15.06.2022 - Report 15/2022:
Resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
Spółka AkcyjnaLegal basisArticle 56 Section 1
point 2 of the Offering Act – current and periodic informationContent
of the report:Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (the "Bank")
presents as the attachments to this current report the resolutions of
the Ordinary General Meeting of the Bank of 15 June 2022 ("Ordinary
General Meeting") along with the information about objections
submitted to each of the resolutions, the content of documents being the
subject of voting, as well as draft resolutions that were put to the
vote and not adopted.During the Ordinary General Meeting,
objections to the resolutions were entered to the minutes, the list of
which is attached to this current report.At the same time, Bank
informs that the Ordinary General Meeting did not withdraw from
considering any of the matters on the planned agenda.Legal basis§
19 Section 1 points 6), 8) and 9) of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information
provided by issuers of securities and conditions for recognizing as
equivalent information required by the laws of a non-member state
(Journal of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).List
of attachments:Resolutions_adopted_at_the_OGMResolutions_not_adoptedat_the_OGMInformation
on objections submitted to the minutes during the Ordinary General
MeetingReport_on_the_activities_of_the_Bank_Pekao
S.A._Capital_Group_for_2021Individual Financial Statements of the
Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2021Consolidated
Financial Statements of the Bank Pekao S.A. Capital Group for the year
ended on 31 December 2021Report of the Supervisory Board of Bank on
the activities in 2021Report on the evaluation of the functioning of
the Bank Remuneration Policy in 2021Report on the Remuneration of
Members of the Management Board and Supervisory BoardRemuneration
Policy for Members of the Supervisory Board and Management BoardGender
equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2022-06-15 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki