REKLAMA

ARCTIC PAPER S.A.: Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku przez spółkę zależną

2022-10-27 08:10
publikacja
2022-10-27 08:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-27
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27 października 2022 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za III kwartał 2022 roku o następujących parametrach:

Za III kwartały 2022:
MLN SEK

Przychód 2.250
EBITDA 660
Wynik netto 556

MLN PLN
Przychód 999
EBITDA 293
Wynik netto 247


EBITDA - Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami

Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki za III kwartały 2022 roku osiągnięte przez Grupę Arctic Paper.

Podstawa prawna przekazania raportu:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number 16/2022


Dated: 27th October 2022


Subject: Publication of interim 3Q 2022 report by subsidiary company


General legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information


Management Board of Arctic Paper S.A.(“Company”, “Issuer”) herewith
announces that on 27th October 2022 the Management of the Company’s
subsidiary Rottneros AB (“Rottneros”), which is listed on NASDAQ
Stockholm, has published the interim 3Q 2022 report with the following
parameters:

YTD 3Q 2022

MLN SEK


Revenues 2,250


EBITDA 660


Net result 556

MLN PLN


Revenues 999


EBITDA 293


Net result 247

EBITDA - Operating income before depreciation, amortization and
impairment charges.

Management Board of Arctic Paper S.A. indicates that above Company’s
subsidiary results will have a significant impact on Arctic Paper
Group’s consolidated interim 3Q2022 results.

Specific legal basis:


Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European
Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market
abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European
Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC,
2003/125/EC and 2004/72/EC.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-27 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2022-10-27 Goran Eklund Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki