REKLAMA

APLISENS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

2020-05-07 13:32
publikacja
2020-05-07 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-07
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w APLISENS S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Aplisens S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 maja 2020 r. od Pana Adama Żurawskiego - Prezesa Zarządu Spółki zawiadomienia o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) zawiadamiam o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Aplisens S.A. („Spółka”).
1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana udziału wynika z ustania z dniem 30 kwietnia 2020 r. możliwości uznawania, iż występuje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 z osobą, z którą domniemane porozumienie było wykazywane, ostatnio w zawiadomieniu z dnia 30 stycznia 2018 r.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio 2.376.613 akcji Spółki, które stanowiły 18,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 2.376.613 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 18,87% udziału w ogólnej liczbie głosów, a łącznie z osobą, z którą łączyło mnie domniemane porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie, 2.801.954 akcji Spółki, które stanowiły 22,25% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 2.801.954 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 22,25% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia posiadam bezpośrednio 2.376.613 akcji Spółki reprezentujących 18,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2.376.613 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 18,87% udziału w ogólnej liczbie głosów. Nie występuje porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie istnieją podmioty ode mnie zależne posiadające akcji Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma wynosi: 2.376.613 głosów stanowiących 18,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-07 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Kredyt balonowy na samochód. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki