REKLAMA

ANALIZY ONLINE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.

2021-05-28 10:47
publikacja
2021-05-28 10:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AOL_ZWZ_Ogloszenie_o_zwolaniu_walnego.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.fiz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
AOL_ZWZ_pelnomocnictwo_os.pr.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 25 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Skierniewickiej 10A w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz wniosków Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.
7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Analizy Online S.A. za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Analizy Online S.A. za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A. za rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2020 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz formularze pełnomocnictw.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 punkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis
AOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdfAOL_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu walnego.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
AOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdfAOL_ZWZ_projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdfAOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.fiz.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej
AOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdfAOL_ZWZ_pełnomocnictwo_os.pr.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Michał Duniec Prezes Zarządu
2021-05-28 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki