REKLAMA

AFORTI HOLDING: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku

2021-06-01 17:02
publikacja
2021-06-01 17:02
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330108 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 r., o godz. 12.00, w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 8, XXVII piętro, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Aforti Holding S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Aforti Holding S.A. za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Aforti Holding oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aforti Holding za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
7.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku;
10.Wolne wnioski;
11.Zamknięcie Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
1.Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie później niż 3 czerwca 2021 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Spółce pod adresem: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@afortiholding.pl.
Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez stosowny podmiot, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
2.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać na piśmie Spółce pod adresem: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, XXVII piętro lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@afortiholding.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Podobnie jak w pkt. 1 powyżej Akcjonariusz/Akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez stosowny podmiot, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3.Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Każdy z Akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4.Prawo do ustanowienia pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 ksh został zamieszczony na stronie internetowej Spółki.
Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: biuro@afortiholding.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacje o udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej najpóźniej jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawione do reprezentowania tych podmiotów.
5.Uczestnictwo na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6.Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7.Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut spółki nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8.Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest dzień 13 czerwca 2021 roku wyliczony zgodnie z art. 4061 ksh. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (tj. 13 czerwca 2021 r.) będą Akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 1 czerwca 2021 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. 14 czerwca 2021 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
9.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
10.Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, oraz projekty uchwał w Spółce, pod adresem: Warszawa, ul. Chałubińskiego nr 8, XXVII piętro lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.afortiholding.pl.
11.Miejsce udostępniania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.afortiholding.pl.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2021 roku


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Announcement about convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of AFORTI HOLDING S.A. on 29.06.2021

The Board of Directors of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw (“the Company”, “the Issuer”), incorporated in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court in Warsaw, the XII Commercial Division of the National Court Register, under KRS number 0000330108 (the Company) in compilance with art. 399 § 1 and art. 4021 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, hereby convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders of Aforti Holding S.A for 29 June 2021 at 12:00 am in the Company’s headquarters in Warsaw, 8 Chałubińskiego Street, XXVII floor.

Agenda
1.Opening of the Ordinary General Meeting of Shareholders;
2.Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting of Shareholders;
3.Ascertaining that the Ordinary General Meeting of Shareholders has been duly convened and is capable of adopting resolutions, and drawing up and signing the attendance list;
4.Adoption of the agenda;
5.Adoption of a resolution on the examination and approval of the separate management report on the activities of Aforti Holding S.A. and the separate financial statements of Aforti Holding S.A. for the financial year 2020 covering the period from 1 January 2020 to 31 December 2020;
6.Adoption of a resolution on consideration and approval of the consolidated report of the Board of Directors on the operations of the Aforti Holding Capital Group and the consolidated financial statements of the Aforti Holding Capital Group for the financial year 2020 covering the period from 1 January 2020 to 31 December 2020;
7.Adoption of a resolution concerning the allocation of profit for the financial year 2020 covering the period from 1 January 2020 to 31 December 2020;
8.Adoption of resolutions on granting discharge to individual members of the Management Board of Aforti Holding S.A. for performance of their duties in the financial year 2020 covering the period from January 1, 2020 to December 31, 2020;
9.Adoption of resolutions on acknowledgement of the fulfilment of duties by individual Members of the Supervisory Board of Aforti Holding S.A. in the financial year 2020 covering the period from 1 January 2020 to 31 December 2020;
10.Other proposals;
11.Closing of the Ordinary General Meeting of Shareholders.

Pursuant to Article 4022 of the Commercial Companies Code, the Management Board of the Company provides information on participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company:

1. The Shareholder's right to request the inclusion of certain matters on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders.
A Shareholder or Shareholders representing at least 1/20 of the share capital shall have the right to request that certain matters be placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company. The request should be submitted to the Company's Management Board no later than 21 days before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders, i.e. no later than 3 June 2021. The request should include a justification or a draft resolution concerning the proposed agenda item. The request may be submitted in writing to the Company at the following address: Warsaw, ul. Chałubińskiego 8, XXVII floor or in electronic form and sent to the following e-mail address of the Company: biuro@afortiholding.pl.
The shareholder(s) should evidence the holding of a relevant number of shares as at the date of submitting the request by attaching to the request a certificate of entitlement to participate in the General Meeting issued by a relevant entity, and in the case of shareholders who are legal persons and partnerships, also confirm the authority to act on behalf of the entity. In the case of shareholders making a request using electronic means of communication, the documents should be sent in PDF format.
2. Shareholder's right to submit draft resolutions on matters placed on the agenda or matters to be placed on the agenda prior to the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders.
A shareholder or shareholders of the Company representing at least 1/20 of the share capital may, prior to the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders, submit in writing to the Company at the following address: Warsaw, ul. Chałubińskiego 8, XXVII floor or in electronic form and sent to the following e-mail address of the Company: biuro@afortiholding.pl draft resolutions concerning matters placed on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders or matters which are to be placed on the agenda.
Similarly to item. 1 above, the Shareholder(s) should demonstrate possession of an appropriate number of shares as at the date of submitting the request by attaching to the request a certificate of entitlement to participate in the General Meeting issued by the relevant entity, and in the case of shareholders who are legal persons and partnerships, also confirm the authority to act on behalf of the entity.
In the case of shareholders making a request using electronic means of communication, the documents should be sent in PDF format.
3. Shareholder's right to submit draft resolutions on matters placed on the agenda during the Ordinary General Meeting of Shareholders.
Each shareholder entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders may, during the Ordinary General Meeting of Shareholders, propose draft resolutions concerning matters placed on the agenda.
4. Right to appoint a proxy.
A shareholder may participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders and exercise voting rights in person or by proxy.
The Company announces that the template of the form of instructions on voting by proxy containing the data specified in Article 4023 of the Commercial Companies Code has been placed on the Company's website.
The power of attorney to vote by proxy should be granted in writing or in electronic form and sent to the following e-mail address of the Company: biuro@afortiholding.pl. Granting proxy in electronic form shall not require a secure electronic signature verified with a valid qualified certificate.
The shareholder is obliged to send the Company information on granting the power of attorney
in electronic form not later than one day before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders. Shareholders will be admitted to the Ordinary General Meeting of Shareholders upon presentation of an identity card, and attorneys will be admitted to the Ordinary General Meeting of Shareholders upon presentation of an identity card and a valid power of attorney granted in writing or in electronic form (in the latter case the attorney should present a printout of the power of attorney in PDF format). Representatives of legal persons or partnerships should additionally present current excerpts from relevant registers, listing persons authorized to represent these entities.
5. Participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders by means of electronic communication.
The Articles of Association do not provide for the possibility of participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders by means of electronic communication.
6. Speaking at the Ordinary General Meeting of Shareholders using electronic means of communication.
The Articles of Association do not provide for the possibility to speak at the Ordinary General Meeting of Shareholders using electronic means of communication.
7. Exercising voting rights by mail or using electronic means of communication.
The Articles of Association of the Company do not provide for voting at the Ordinary General Meeting of Shareholders by correspondence or using electronic means of communication.
8. Record date for participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders.
The date of registration of participation in the Ordinary General Meeting of Shareholders shall be June 13, 2021 calculated in accordance with Article 4061 of the Commercial Companies Code. Persons who, 16 days prior to the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders (i.e. June 13, 2021), are Shareholders of the Company, i.e. shares of the Company are recorded in their securities accounts, will be entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company;
Those entitled from dematerialized bearer shares of the Company, not earlier than after the announcement of the convening of the Meeting, i.e. June 1, 2021, and not later than on the first weekday after the record date, i.e. June 14, 2021, shall submit to the entity maintaining their securities account a request for the issuance of a registered certificate of the right to participate in the Meeting. The content of the certificate, in accordance with the shareholder's will, should indicate a part or all shares registered on his/her securities account.
9. List of shareholders entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders.
The Company shall determine the list of shareholders entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders on the basis of a list provided to it by the National Depository for Securities (NDS) and drawn up on the basis of registered certificates of entitlement to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders issued by entities maintaining securities accounts. Three business days before the date of the Ordinary General Meeting of Shareholders, a list of shareholders entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders will be made available for inspection at the registered office of the Company. A shareholder will be able to request that the list of shareholders be sent to him free of charge by e-mail, stating the address to which the list should be sent.
10. the text of the documentation to be presented to the Ordinary General Meeting of Shareholders.
Persons entitled to participate in the Ordinary General Meeting of Shareholders may obtain the full text of the documentation to be presented at the Ordinary General Meeting of Shareholders and draft resolutions at the Company, at the following address: Warsaw, ul. Chałubińskiego No. 8, XXVII floor or on the Company's website at: www.afortiholding.pl.
11. Place where information concerning the Ordinary General Meeting of Shareholders will be made available.
The Company will make all information regarding the Ordinary General Meeting of Shareholders available on the Company's website at: www.afortiholding.pl.


Legal basis: Article 4, Paragraph 2, Point 1), 3) of the Exhibit 3 "Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect market" to the Alternative Trading System Rules
Załączniki
20210601_170245_0000134175_0000131748.pdf
20210601_170245_0000134175_0000131749.pdf
20210601_170245_0000134175_0000131750.pdf
20210601_170245_0000134175_0000131751.pdf
20210601_170245_0000134175_0000131752.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki