REKLAMA

: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

2022-06-01 19:57
publikacja
2022-06-01 19:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_na_28_czerwca_2022_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_w_roku_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_i_Komitetu_Audytu_z_dzialalnosci_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wynikow_oceny_badania_sprawozdan_finansowych_za_2021_rok.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_w_sprawie_podzialu_zysku_za_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwaly_Rady_Nadzorczej_dotyczace_spraw_wprowadzonych_do_porzadku_obrad_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Noty_biograficzne_kandydatow_do_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
PCF_Group_S.A._RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021_PL-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Pelnomocnictwo_na_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Notice_of_AGM_to_be_held_on_28_June_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_AGM_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_remuneration_of_Management_and_Supervisory_Board_Members_in_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_Supervisory_Baord_and_Audit_Committee_on_their_activities_in_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_report_on_assesment_of_2021_financial_results.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Management_Board_proposal_on_allocation_of_profit_for_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board_resolutions_on_matters_placed_on_AGM_agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Resumes_of_candidates_to_Supervisory_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Supervisory_Board__Rules.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Proxy_voting_form.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Power_of_attorney_for_AGM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2022 r. na godz. 11:00 w Warszawie, które odbędzie się w budynku Crowne Plaza Warsaw - The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warszawa.

Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2021
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2021
- Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
- Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.
- Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto za rok 2021
- Życiorysy zawodowe kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej PCF Group S.A.
- Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej

Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu 21 kwietnia 2022 r. opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2021 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2021; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2021. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 28 czerwca 2022 roku
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ.pdf Projekty uchwał ZWZ na 28 czerwca 2022 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021
Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2021 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania sprawozdań finansowych za 2021 rok
Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.pdfUchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021.pdf Uchwała Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok
Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.pdfUchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.pdf Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porzadku obrad ZWZ
Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej.pdfNoty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej.pdf Noty biograficzne kandydatów do Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej.pdfRegulamin Rady Nadzorczej.pdf Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej
PCF Group S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdfPCF Group S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021 PL-sig.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021
Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo na ZWZ.pdfPełnomocnictwo na ZWZ.pdf Pełnomocnictwo na ZWZ
Notice of AGM to be held on 28 June 2022.pdfNotice of AGM to be held on 28 June 2022.pdf Notice of AGM to be held on 28 June 2022
Draft AGM resolutions.pdfDraft AGM resolutions.pdf Draft resolutions for AGM dated 28 June 2022
Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021.pdfReport on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021.pdf Report on remuneration of Management and Supervisory Board Members in 2021
Report of Supervisory Baord and Audit Committee on their activities in 2021.pdfReport of Supervisory Baord and Audit Committee on their activities in 2021.pdf Report of Supervisory Board and Audit Committee on their activities in 2021
Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results.pdfSupervisory Board report on assesment of 2021 financial results.pdf Supervisory Board report on assesment of 2021 financial results
Management Board proposal on allocation of profit for 2021.pdfManagement Board proposal on allocation of profit for 2021.pdf Management Board proposal on allocation of profit for 2021
Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda.pdfSupervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda.pdf Supervisory Board resolutions on matters placed on AGM agenda
Resumes of candidates to Supervisory Board.pdfResumes of candidates to Supervisory Board.pdf Resume of candidates to Supervisory Board
Supervisory Board Rules.pdfSupervisory Board Rules.pdf Supervisory Board Rules consolidated version
Proxy voting form.pdfProxy voting form.pdf Proxy voting form
Power of attorney for AGM.pdfPower of attorney for AGM.pdf Power of attorney for AGM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


PCF Group S.A. convenes the Annual Shareholders’ MeetingThe
Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw
(the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1
and Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the
Commercial Companies Code, it convenes the Annual Shareholders’ Meeting
for 28 June 2022 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Crowne
Plaza Warsaw  The HUB, Rondo Daszyńskiego 2, 00-843 Warsaw.


The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of
the Management Board on the convening of the Annual Shareholders’
Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the
Annual Shareholders’ Meeting.


Additionally, the Management Board also discloses, among others, the
following documents:


- Supervisory Board’s report on the assessment of the full-year separate
financial statements of PCF Group S.A. for the financial year ended 31
December 2021, the full-year consolidated financial statements of the
PCF Group S.A. Group for the financial year ended 31 December 2021, the
Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in
2021, and the Management Board’s proposal on allocation of net profit
for the financial year 2021


- Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their
activities in 2021, including the assessments referred to in principle
2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021


- Report on the remuneration of Members of the Management Board and
Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2021


- Independent Auditor’s Report on the performance of services giving
reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report


- Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters
placed on the agenda of the Annual Shareholders’ Meeting to be held on
28 June 2022


- Management Board’s proposal on allocation of the profit for the
financial year 2021


- Professional bios of candidates for Supervisory Board members of PCF
Group S.A. satisfying the independence criteria


- Consolidated text of the Rules of Procedure for the Supervisory Board


Additionally, the Management Board informs that on 21 April 2022 the
Company released to the public its Annual Report consisting of among
others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and
its Group in 2021; (ii) Full-year financial statements for the financial
year ended 31 December 2021; (iii) Independent Auditor’s Report on
Annual Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial
statements for the financial year ended 31 December 2021; and (v)
Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial
Statements. These documents have been disclosed to the public on, among
others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com, as well as are
available at the Company’s registered office.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-01 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki