REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: wyniki finansowe

2022-05-26 18:20
publikacja
2022-05-26 18:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZEPAK_2022-1Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Z_KIF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ZEPAK_2022-1Q_POZOSTALE_INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 996 286 462 414 214 384 101 138
II. Zysk/Strata z działalności operacyjnej 118 230 -8 076 25 441 -1 766
III. Zysk/Strata brutto 126 635 -9 988 27 250 -2 185
IV. Zysk/Strata netto za okres obrotowy 103 482 -8 007 22 268 -1 751
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 103 670 -7 229 22 308 -1 581
VI. Całkowite dochody 103 333 -8 003 22 236 -1 750
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -278 851 -430 740 -60 004 -94 211
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -55 418 -107 289 -11 925 -23 466
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 149 547 96 062 32 180 21 010
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -184 722 -441 967 -39 749 -96 666
XI. Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 2,04 -0,14 0,44 -0,03
XII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2022; 31.12.2021; 31.03.2022; 31.12.2021
XIII. Aktywa razem 3 789 012 3 311 762 814 403 720 042
XIV. Aktywa trwałe 1 328 945 1 273 696 285 641 276 927
XV. Aktywa obrotowe 2 460 067 2 038 066 528 762 443 116
XVI. Kapitał własny ogółem 627 368 524 232 134 845 113 978
XVII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 848 22 100
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 627 556 524 627 134 886 114 064
XIX. Zobowiązania razem 3 161 644 2 787 530 679 558 606 064
XX. Zobowiązania długoterminowe 958 682 794 587 206 057 172 759
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 2 202 962 1 992 943 473 501 433 305
XXII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 12,34 10,31 2,65 2,24
XXIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIV. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 714 053 425 367 153 652 93 035
XXV. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 137 573 21 483 29 603 4 699
XXVI. Zysk (Strata) brutto 149 727 22 843 32 219 4 996
XXVII. Zysk (Strata) netto 126 731 27 808 27 270 6 082
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -212 433 -440 864 -45 712 -96 425
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 808 -72 127 4 478 -15 775
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 321 66 358 3 297 14 514
XXXI. Przepływy pieniężne netto razem -176 304 -446 633 -37 938 -97 687
XXXII. Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 2,49 0,55 0,54 0,12
XXXIII. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA 31.03.2022; 31.12.2021; 31.03.2022; 31.12.2021
XXXIV. Aktywa razem 3 082 104 2 701 772 662 462 587 418
XXXV. Aktywa trwałe 2 063 064 842 868 443 431 183 256
XXXVI. Aktywa obrotowe 1 019 040 1 858 904 219 031 404 162
XXXVII. Kapitał własny ogółem 991 568 864 837 213 126 188 033
XXXVIII. Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 848 22 100
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 090 536 1 836 935 449 336 399 386
XL. Zobowiązania długoterminowe 114 919 107 378 24 700 23 346
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe 332 999 356 335 71 574 77 474
XLII. Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 19,51 17,02 4,19 3,70
XLIII. Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547


Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:


1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku, co daje
4,6472 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca
2021 roku, co daje 4,5721 euro/złoty;


2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym
przez NBP na dzień 31 marca 2022 roku, tj. 4,6525 euro/złoty oraz na
dzień 31 grudnia 2021 roku, tj. 4,5994 euro/złoty.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ZEPAK_2022-1Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Z_KIF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdfZEPAK_2022-1Q_SKONSOLIDOWANE_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_Z_KIF-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2022 roku
ZEPAK_2022-1Q_POZOSTAŁE_INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdfZEPAK_2022-1Q_POZOSTAŁE_INFORMACJE-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-26 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-05-26 Zygmunt Artwik Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
2022-05-26 Katarzyna Sobierajska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki