REKLAMA

XTPL S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych

2022-11-03 08:44
publikacja
2022-11-03 08:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-03
Skrócona nazwa emitenta
XTPL S.A.
Temat
Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XTPL S.A. [“Emitent", “Spółka", "XTPL"] informuje, że w dniu 1 listopada 2022 roku otrzymał informację o warunkowym przyznaniu Spółce przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych patentu na nowy typu tuszu wykorzystywany w procesie ultraprecyzyjnej depozycji (UPD - Ultra Precise Deposition) tj. dla zgłoszenia patentowego zatytułowanego “Metallic nanoparticle composition”. Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest wniesienie opłaty za jego wydanie do dnia 25 stycznia 2023 roku. W przypadku ewentualnego niespełnienia wymogu, Spółka przekaże odrębny komunikat bieżący.

Wniosek patentowy został złożony do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych 17 września 2020 roku i od tego dnia obowiązuje ochrona ww. rozwiązania technologicznego.Ponadto Spółka w swoim portfolio posiada 25 zgłoszeń patentowych.

Uzyskana ochrona patentowa wpłynie na podniesienie wartości potencjalnej komercjalizacji technologii Spółki w zakresie wdrożenia przemysłowego. Opisane zdarzenie stanowi potwierdzenie realizacji przez Spółkę jednego z elementów strategii Spółki - budowania chmury patentowej dla rozwijanej technologii oraz produktów, co stanowić będzie element budujący wiarygodność Emitenta wobec potencjalnych klientów przemysłowych.

W związku z powyższym oraz z uwagi na potwierdzenie unikalności rozwiązań technologicznych Spółki, a w dalszej kolejności na perspektywę postrzegania Emitenta przez inwestorów, Zarząd Emitenta uznał fakt wydania warunkowej decyzji przyznania Spółce patentu za informację poufną. W związku z powyższym, w opinii Zarządu informacja o zawarciu Umowy spełnia kryteria wskazane w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Title:Patent protection obtained from the United States Patent and
Trademark Office


Legal basis:Article 17(1) MAR – inside information


Content of the Report:The Management Board of XTPL S.A. [“Issuer”,
“Company”, “XTPL”] hereby reports that on November 1, 2022, it received
information about the conditional granting to the Company by the United
States Patent and Trademark Office of a patent for a new type of ink,
used in the ultra-precise deposition process (UPD - Ultra Precise
Deposition) ie for a patent application entitled "Metallic nanoparticle
composition". The final formal requirement for obtaining the patent is
to pay the patent fee by 25 January 2023. Should the requirement not be
met, the Company will communicate this in a separate current report.


The application procedure for this patent was initiated on 17 September
2020. This is also the date when patent protection started. Moreover,
the Company's portfolio includes 25 patent applications.


The patent protection will increase the value of the potential
commercialization of the Company's technology in the context of
industrial implementation. The reported event confirms continued
delivery of the Company’s strategy of building a patent cloud for its
proprietary technology and products, which will contribute to building
the Issuer's credibility among potential industrial clients.


In view of the above, and considering the confirmation of uniqueness of
the Company's technological solutions, and then the outlook for the
Issuer's perception by investors, the Issuer's Management Board has
decided that the conditional decision to grant the patent to the Company
should be deemed inside information. For this reason, in the opinion of
the Management Board, the information about the conclusion of the
Agreement meets the criteria set out in Article 7(1) of the MAR.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-03 Jacek Olszański Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Najtańsze konta osobiste z kontem oszczędnościowym – styczeń 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki