Wszystko co chciałbyś wiedzieć o przeliczaniu emerytur i rent

W środę w naszej redakcji odbyła się telefoniczna konsultacja poświęcona zasadom przeliczania emerytur i rent. Na pytania Czytelników odpowiadały Anna Lepiarczyk i Bogusława Ryć z Oddziału ZUS w Rybniku. Poniżej drukujemy pytania Czytelników DZ i odpowiedzi naszych ekspertów.

Przeszłam z renty na emeryturę. Do jej obliczenia ZUS przyjął zarobki z 9 kolejnych lat, ale wyliczając wskaźnik wysokości podstawy wymiaru podzielił je przez 10 lat. Tak obliczona emerytura jest nieco wyższa od pobieranej przeze mnie renty, ale i tak bardzo niska. Czy ZUS miał prawo w taki sposób obliczyć mi emeryturę?

Emerytura przyznawana po rencie może być obliczona albo z podstawy wymiaru renty, albo nowej podstawy wymiaru. W tym drugim wypadku wnioskodawca musi udokumentować wynagrodzenia z 10 kolejnych lat z ostatniego 20-lecia przed złożeniem wniosku o emeryturę lub z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia. Jeżeli wskutek zaprzestania zatrudnienia nie można udokumentować 10 lat kolejnych, ZUS może przyjąć do obliczenia wskaźnika wysokości podstawy wymiaru emerytury również okres krótszy, ale za pozostałe lata brakujące do 10-lecia przyjmuje, że zarobki wynosiły zero. Przeciętne wynagrodzenie w tym okresie oblicza zawsze dzieląc je przez 10 lat. Nie ma możliwości obliczenia podstawy wymiaru emerytury z faktycznie udokumentowanego okresu. W takich sytuacjach ZUS zawsze porównuje czy korzystniejsze będzie obliczenie emerytury z podstawy wymiaru renty i starej kwoty bazowej czy z 10 kolejnych lat i nowej kwoty bazowej. Jeśli ZUS obliczył pani świadczenie właśnie w taki sposób, oznacza to, że taka opcja, nawet z jednym rokiem zerowym jest dla pani najkorzystniejsza.

W trakcie emerytury prowadziłem własną działalność gospodarczą. W tym czasie odprowadzałem tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy ten okres może być doliczony do stażu pracy?

Nie. Doliczony może być jedynie okres, za który odprowadzana była składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W przypadku emerytów prowadzących działalność nie ma takiego obowiązku.

Pracowałem w pewnym zakładzie i w tym samym czasie byłem zatrudniony jako nauczyciel w technikum geodezyjnym. Czy ten staż liczy się podwójnie?

Nie, jednak może mieć wpływ na wysokość podstawy wymiaru emerytury. Jest to możliwe wówczas, gdy zarobki, jakie uzyskał pan z tytułu zatrudnienia jako nauczyciel, zostaną zsumowane wraz z zarobkami z tytułu umowy o pracę uzyskanymi w tym samym okresie. Jako emeryt zasiadałem w radzie nadzorczej. Z tego tytułu otrzymywałem wynagrodzenie. Czy ten okres może zostać doliczony do mojego stażu pracy?

Nie. Wynagrodzenie za zasiadanie w radzie nadzorczej nie podlega obowiązkowi opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne. Od tych dochodów opłacana jest jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne, a zatem nie ma ono wpływu ani na okresy zaliczane do emerytury, ani na podstawę jej wymiaru.

Mam 58 lat. W 1978 przeszedłem na rentę z górnictwa z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Zaliczone miałem trzy lata pracy górniczej. Od tego czasu nadal pracuję. W 2004 r. składałem wniosek o przeliczenie świadczenia, ale ponieważ wskaźnik wyszedł niższy, renta nie została przeliczona. Jaką mam szansę na podwyższenie świadczenia?

W chwili obecnej nie ma pan takiej możliwości, poza doliczaniem co kwartał przebytego okresu zatrudnienia. Trzy lata pracy górniczej nie pozwalają na obniżenie wieku emerytalnego. Prawo do emerytury uzyska pan w wieku 65 lat. Wówczas jeśli udokumentuje pan wynagrodzenia z okresu zatrudnienia po przyznaniu prawa do renty, będzie pan miał obliczoną emeryturę od nowej podstawy wymiaru.

Przeszłam na emeryturę z Karty Nauczyciela. Wkrótce kończę 60 lat. Po przejściu na emeryturę byłam zatrudniona przez 1 rok. Czy w związku z tym będę miała prawo do ponownego ustalenia wysokości emerytury?

Nie. Warunkiem ponownego ustalenia wysokości emerytury po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego jest udokumentowanie minimum 30 miesięcy zatrudnienia i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W roku 1993 nabyłam prawo do renty z tytułu choroby zawodowej na okres 5 lat. Otrzymałam też jednorazowe odszkodowanie, ponieważ uznano 25-proc. uszczerbek na zdrowiu. Prawo do renty wygasło w roku 1998. W roku 2004 po ukończeniu 60 lat przeszłam na emeryturę. Czy w związku z wcześniej orzeczoną rentą mam prawo do dodatkowych świadczeń?

Nie. Prawo do świadczenia półtorakrotnego, czyli emerytury i połowy renty z tytułu choroby zawodowej (lub całej renty i połowy emerytury) przysługuje tylko osobom, które zachowały prawo do renty z tytułu choroby zawodowej w momencie uzyskania prawa do emerytury (nadal są niezdolne do pracy).

Pracowałem w szkolnictwie. Przez dwa lata miałem po pół etatu w dwóch różnych szkołach. Czy ten okres zostanie mi zaliczony na prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnym charakterze?

Tak. Do wcześniejszej emerytury w wieku 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla kobiet z tytułu pracy w szczególnym charakterze uprawnione są osoby, które legitymują się ogólnym stażem minimum 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, wykonywanej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy. Przepisy nie wymagają, by ten pełny wymiar wynikał z zatrudnienia tylko u jednego pracodawcy.

W roku 1995 nabyłem prawo do renty z tytułu choroby zawodowej. W 2000 roku w wieku lat 60 nabyłem uprawnienia emerytalne i do dziś pobieram półtora świadczenia. W międzyczasie pracowałem dorywczo, w sumie przez około dwa lata. Przerwałem zatrudnienie w momencie ukazania się przepisu, który automatycznie zawieszał prawo jednego ze świadczeń w razie podjęcia zatrudnienia. Mam 66 lat. Czy mogę się starać o ustalenie nowej wysokości emerytury?

Nie, ponieważ w takiej sytuacji wymagane jest udokumentowanie 30 miesięcy zatrudnienia po przejściu na wcześniejszą emeryturę. Osoba, która ma prawo do świadczenia zbiegowego, musi wybrać, czy chce pobierać oba te świadczenia czy zdecyduje się pracować. Wówczas jedno ze świadczeń zostaje zawieszone, a drugie podlega zasadom zmniejszania lub zawieszenia wypłaty świadczenia na ogólnych zasadach. W wieku 65 lat przeszedłem na emeryturę. Do chwili obecnej od ponad 30 miesięcy jestem zatrudniony na podstawie umowy-zlecenia. Czy mogę na nowo ustalić sobie prawo do emerytury?

Nie. Prawo do ponownego ustalenia wysokości emerytury przysługuje tylko osobom, które przeszły na emeryturę wcześniejszą i pobierając ją przepracowały minimum 30 miesięcy. Możliwość ponownego obliczenia świadczenia uzyskują w momencie nabycia prawa do emerytury na podstawie innych przepisów czyli np. ukończenia ustawowego wieku emerytalnego.

Jestem nauczycielem z 26-letnim stażem pracy nauczycielskiej i 4-letnim okresem studiów. Kiedy będzie korzystniej przejść na emeryturę – już teraz korzystając z prawa do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, czy w momencie ogłoszenia nowej kwoty bazowej obowiązującej od 1 marca 2007 r.?

Trudno dziś odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jest znana wysokość nowej kwoty bazowej. Decyzję o momencie złożenia wniosku musi pan podjąć sam. Wysokość nowej kwoty bazowej jest ogłaszana przez GUS mniej więcej w połowie lutego każdego roku. Może pan odczekać do tego momentu i podjąć stosowną decyzję po porównaniu wysokości kwoty starej i nowej. Jeśli rozwiąże pan stosunek pracy i złoży wniosek nie później niż 27 lutego 2007, prawo do emerytury powstanie od lutego, a świadczenie zostanie obliczone z kwoty bazowej obecnie obowiązującej.

Prowadzę działalność gospodarczą, a od lipca tego roku podjęłam również zatrudnienie na pół etatu. W grudniu tego roku ukończę 55 lat i będę miała 30 lat stażu pracy. W którym momencie mogę złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Wniosek o emeryturę może Pani złożyć najwcześniej na miesiąc przed spełnieniem warunków wymaganych do uzyskania wcześniejszej emerytury. Z uwagi na fakt, że jednym z nich jest udokumentowanie 6-miesięcznego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, wymagania do przejścia na wcześniejszą emeryturę spełni pani w styczniu 2007 r. Wniosek o emeryturę może więc pani złożyć najwcześniej w grudniu, ale koniecznie w trakcie trwania zatrudnienia.

Przepracowałem 40 lat, w tym 21 lat w koksowni. Chciałem przeliczyć emeryturę, ale zakład wydał mi zaświadczenie o zarobkach tylko z 7 lat twierdząc, że wcześniejsza dokumentacja płacowa się nie zachowała. Czy mimo tego mogę się starać o zarobki za inne okresy, choćby orientacyjne?

Zakład pracy najprawdopodobniej zniszczył dokumenty płacowe i miał do tego prawo. Może pan się jednak zwrócić do pracodawcy o odtworzenie wysokości osiąganych wynagrodzeń na podstawie dokumentacji osobowej (umów, angaży, pism o przeszeregowaniu). Dokumentację tę ma obowiązek przechowywać przez 50 lat. Na tej podstawie zakład pracy powinien wystawić druk Rp-7 (ZUS oblicza zarobki na podstawie dokumentacji zastępczej tylko byłym pracownikom zakładów zlikwidowanych). Musi się pan jednak liczyć z tym, że te zarobki nie będą odzwierciedlać pana faktycznego wynagrodzenia z tego okresu, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakład może wliczyć tylko te składniki wynagrodzenia, co do których nie ma wątpliwości, że zostały wypłacone i została od nich odprowadzona składka na ubezpieczenie społeczne. Z wnioskiem o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniach na podstawie dokumentacji osobowej najlepiej zwrócić się do zakładu pracy na piśmie.

Od 1992 r. jestem na rencie inwalidzkiej. Mam ją obliczoną z trzech kolejnych lat. Kończę 55 lat. W jaki sposób mogę mieć obliczoną emeryturę?

Po pierwsze, może pani mieć obliczoną emeryturę z tej samej podstawy wymiaru, jaka została przyjęta do obliczenia renty. Ponieważ pani nie pracowała, cała emerytura zostanie w tym wypadku obliczona z kwoty bazowej obowiązującej w dacie przyznania prawa do renty i zwaloryzowana. Druga możliwość to ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo. W takim wypadku składając wniosek o to świadczenie trzeba udokumentować wynagrodzenia z 10 kolejnych lat z ostatniego 20 lecia (1986-2005) lub z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia. Wówczas emerytura zostanie obliczona z nowej kwoty bazowej. W pani wypadku nie będzie możliwe wskazanie 10 lat kolejnych, bo zaprzestała pani zatrudnienia w 1992 roku, czyli pozostają tylko dwie możliwości. Jeśli dostarczy pani zaświadczenia o zarobkach, ZUS porówna obie opcje i wypłaci świadczenie korzystniejsze.

W latach od 1952 do 1954 uczęszczałem do szkoły zawodowej, odbywając jednocześnie praktyczną naukę zawodu. Szkoła zawarła umowę z zakładem pracy, w którym uczniowie takie praktyki odbywali. Czy mogę mieć ten okres doliczony do stażu pracy?

Niestety nie, ponieważ organ rentowy honoruje jedynie indywidualne umowy o praktyczną naukę zawodu zawarte między uczniem a zakładem pracy. Umowa zbiorowa między szkołą a pracodawcą nie jest wystarczająca.

Pobierałam świadczenie przedemerytalne przez okres 3 lat. W ubiegłym roku przeszłam na emeryturę. Do podstawy wymiaru wypłacanej emerytury przyjęto podstawę wymiaru świadczenia przedemerytalnego. Czy w chwili obecnej mogę złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury i jakie dokumenty muszę dołączyć?

Tak, w tym celu należy złożyć w ZUS-ie zaświadczenia o zarobkach z okresu 10 kolejnych lat z ostatniego 20-lecia przed powstaniem prawa do emerytury lub z 20 lat na przestrzeni całej pracy zawodowej. Emerytura zostanie przeliczona według kwoty bazowej obowiązującej w dacie powstania prawa do emerytury. Nie jest wymagany wyższy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury. Podstawę do takiego obliczenia daje Uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2006 r.

Pobieram rentę od 1983 r. Do września 1994 byłem zatrudniony. Czy mogę złożyć wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy?

Tak. W tym celu należy przedłożyć do ZUS zarobki z 10 kolejnych lat z ostatniego 20-lecia. Jeżeli zarobki w całości lub części będą przypadały na okres po przyznaniu prawa do renty, a wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia będzie wyższy od poprzednio obliczonego, przeliczenie zostanie dokonane według kwoty bazowej obowiązującej w momencie złożenia wniosku o to przeliczenie. Jeżeli wskaźnik będzie wyższy niż 130 procent, a przedstawione zarobki przypadają w całości po przyznaniu renty, wskaźnik nie musi być wyższy niż poprzednio ustalony.

W jaki sposób można uzyskać wyższe świadczenie? Osoby pobierające emerytury lub renty mają dwie możliwości przeliczenia swojego świadczenia:

• Ze starej kwoty bazowej, może być przeliczone świadczenie jeżeli wnioskodawca dostarczy do ZUS-u dokumentację poświadczającą wynagrodzenia sprzed przyznania prawa do emerytury lub renty: – za okres 10 kolejnych lat kalendarzowych przypadających w okresie przed złożeniem wniosku o emeryturę lub rentę lub w dwudziestoleciu przed złożeniem wniosku o przeliczenie – z 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu – z tej samej liczby lat, jaka została przyjęta do obliczenia świadczenia poprzednim razem i przypadających w tym samym okresie np. z trzech lat z 7-lecia przed złożeniem wniosku o emeryturę – mogą to być inne trzy lata z tego samego 7-lecia lub te same trzy lata jeśli wysokość wynagrodzeń w tym czasie wzrosła wskutek uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia np. deputatu węglowego (tzw. przesunięcie lat). W każdym wypadku wskaźnik wysokości podstawy wymiaru musi być wyższy od poprzednio obliczonego.

• Z nowej kwoty bazowej może zostać przeliczone świadczenie osoby, która udokumentuje zarobki przypadające w całości lub części po przyznaniu prawa do emerytury lub renty (10 lat kolejnych z 20-lecia przed złożeniem wniosku o przeliczenie lub 20 lat dowolnie wybranych z całego okresu zatrudnienia). Wskaźnik podstawy wymiaru musi być wyższy od poprzednio obliczonego, chyba że całość wynagrodzeń pochodzi z okresu po przyznaniu prawa do świadczenia (lub wypłata świadczenia przez cały czas od daty przyznania było zawieszona), a nowy wskaźnik jest wyższy niż 130 proc.

Dla tych, którzy pracowali Osoby, które po przejściu na emeryturę wcześniejszą podlegały ubezpieczeniu społecznemu przez okres przynajmniej 30 miesięcy, mogą dodatkowo zyskać w momencie uzyskania uprawnień emerytalnych na podstawie innych przepisów. Na przykład kobieta, która uzyskała prawo do emerytury w wieku 55 lat, po udokumentowaniu 30-letniego stażu pracy, a następnie nadal była zatrudniona na umowę o pracę przez 30 miesięcy, może mieć przeliczoną emeryturę w momencie ukończenia 60 roku życia czyli po uzyskaniu prawa do emerytury na ogólnych zasadach. Nowy wysokość emerytury zostanie obliczona: – część socjalna z nowej kwoty bazowej obowiązującej w momencie złożenia wniosku o ponowne obliczenie emerytury – część za lata składkowe i nieskładkowe z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej w momencie uzyskania pierwszorazowego prawa do emerytury. Prawo do obliczenia emerytury na identycznych zasadach ma również osoba, która przeszła z renty na emeryturę i udokumentowała 30 miesięcy zatrudnienia w okresie po przyznaniu renty.

Na bieżąco, raz na kwartał prawo do przeliczenia emerytury lub renty mają również wszystkie osoby pracujące, za które opłacana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W ich przypadku przeliczenie wysokości świadczenia wynika z doliczenia stażu pracy.


Kto może przeliczyć emeryturę lub rentę? Prawo do przeliczenia emerytury lub renty ma osoba, która zdobyła i może dostarczyć nową dokumentację płacową, na podstawie której ZUS będzie mógł wyliczyć nowy wskaźnik podstawy wymiaru.

Jakie dokumenty są potrzebne? Podstawowym dokumentem uprawniającym do przeliczenia emerytury lub renty są zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp7 oraz legitymacja ubezpieczeniowa z pełnymi wpisami poświadczającymi wysokość wynagrodzenia za cały rok kalendarzowy, opatrzonymi pieczątką. Dowody zastępcze mogą stanowić dokumenty z akt osobowych pracownika (umowy, angaże, przeszeregowania, mianowania), z których wynika kwota miesięcznych wynagrodzeń. ZUS nie weźmie pod uwagę dokumentów, w których zapisane są tylko stawki godzinowe.

W jaki sposób ZUS dokona przeliczenia? • Na podstawie zaświadczeń o wynagrodzeniach wyliczy przeciętne wynagrodzenie osiągane w tym czasie przez wnioskodawcę i porówna je do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce w tym samym okresie uzyskując w ten sposób procentowy wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia • Sprawdzi, czy wskaźnik jest wyższy od poprzednio obliczonego (lub wyższy od 130 proc., jeśli przedstawione wynagrodzenia przypadają w całości po przejściu na emeryturę lub rentę) • Obliczy nową wysokość emerytury z zastosowaniem nowego wskaźnika • Jeżeli emerytura lub renta była obliczona na podstawie wynagrodzeń sprzed uzyskania prawa do tego świadczenia (starej kwoty bazowej), otrzymana kwota podlega przeliczeniu przez kolejne waloryzacje.

Na emeryturę składają się następujące części: – część socjalna – 24 proc. kwoty bazowej – część za lata składkowe – po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy przepracowany rok – część za lata nieskładkowe – po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy

Na rentę z tytułu niezdolności do pracy składają się: – część socjalna – 24 proc. kwoty bazowej – część za lata składkowe – po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy przepracowany rok – część za lata nieskładkowe – po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok nieskładkowy – część za staż hipotetyczny – po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok brakujący do 25-letniego stażu pracy (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn)

Przeliczenie emerytury na przejrzystych zasadach

Od niedawna obowiązuje specjalny druk wniosku o ponowne ustalenie emerytury. Wnioskodawca musi w nim wyraźnie zaznaczyć jedną z podstaw, na których domaga się tego przeliczenia. Do wyboru ma kilka możliwości:

• doliczenie dotychczas nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych

• doliczenie składnika wynagrodzenia należnego za okres, z którego zarobki przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru

• Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury:

- od nowych zarobków uzyskanych w całości przed przyznaniem prawa do emerytury (kwota bazowa z daty przyznania emerytury)

- od nowych zarobków uzyskanych w całości lub części po przyznaniu prawa do emerytury (kwota bazowa z daty wniosku o przeliczenie)

- od tych samych zarobków, które przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru renty (świadczenia przedemerytalnego) zarobki te zostały uzyskane w ciągu 10 kolejnych lat kalendarzowych z okresu 20-lecia przed przejściem na emeryturę lub z dowolnie wybranych 20 lat ubezpieczenia (kwota bazowa z daty przyznania emerytury)

- od zwaloryzowanej podstawy wymiaru dotychczasowego świadczenia w związku z udowodnieniem 30 miesięcy ubezpieczenia po przyznaniu renty lub świadczenia (część socjalna od kwoty bazowej z daty przyznania emerytury, a pozostała część świadczenia z kwoty bazowej przyjętej poprzednio do jego obliczenia).

We wniosku wpisuje się również listę załączników - dołączanej dokumentacji płacowej i osobowej.


Dziennik Zachodni
Anna Góra
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~Eredek

Jeżeli ktoś dostał emeryturę lub rentę w latach 90-tych, to nasza Rzeczpospolita nie zezwala mu na korzystniejsze przeliczeniwe emerytury czy renty, bo przelicza się tylko tym którzy ostatnio przeszli na emeryturę w okresie 20 lat. Mogą nawet przeliczać 2 czy 3 krotnie z nową kwotą bazową. Rensiści czy emeryci, którzy mają naliczone z mniejszej liczby lat nie mogą przeliczyć, bo nie mieszczą się w 20 latach. Nie wolno im też zamienić na inne lat z okresu przed naliczeniem. Mało tego przez 16 lat zabierano im część świadczenia, bo obniżono kwotę bazową do 91%. Oprócz tego muszą stosować kwotę bazową 666,96 zł. Jeżeli ktoś naprawdę był chory i dostał emeryturę, to nie mógł pracować i nie może przeliczyć. U nas Państwo premiuje tych, którzy byli "na rencie" i pracowali, to mogą przeliczyć. To jest sprawiedliwość i szacunek dla ludzi starszych czy naprawdę starych. Tak się ich finansowo wykańcza.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 1 ~IWSP

Aby przeliczyće meryturę trzeba złożyć jakiś specjalny wniosek- jak sięon nazywa/jaki jest to formularz ZUS.

! Odpowiedz
2 1 ~KRYSTYNA Z.

MAJĄC 55 LAT PRZESZŁAM NA ZASIŁEK PRZEDEMERYTALNY,STAŻ PRACY 30 LETNIM .W2007 PRZESZŁAM NA EMERYTURĘ, MAM 5 LAT NIE SKŁADKOWYCH ,CZY MAM PRAWO DO PRZELICZENIA NOWEJ EMERYTURY.

! Odpowiedz
3 0 ~ts

proszę o odpowiedż-czy te 30 mcy musi być przepracowane wcałości

! Odpowiedz
0 0 ~RENCISTA

MAM PRZEPRACOWANE 26 LAT W SZKOLE JAKO NAUCZYCIEL,ORAZ 3 LATA I 8 MIESIĘCY PRACY W ROLNICTWIE W GRUDNIU - 2008 , PRACUJĘ MAM 13/18 - NADAL W SZKOLE GDYŻ POSIADAM RENTĘ Z TYTUŁU CHOROBY ZAWODOWEJ KIEDY MOGĘ ODEJŚC NA EMERYTURĘ

! Odpowiedz
0 0 ~antydoradca

Czyli nie możesz być nauczycielem, więc jesteś na rencie, a na rencie dorabiasz jako nauczyciel?
Podaj paregraf z którego Ci to dali - bo to pewnie będzie 22:-)
no i ludzie się dziwią, że są niskie emerytury i renty:-)
No ale odpowiadając na Twoje pytanie:
1. to co cię interesuje (progi ZUS), to 60/65 lat (sprawdz płeć:-)
2. i wtedy idziesz też na emeryturę
3. jeśli chodzi o pomostówkę, to jeśli już wiadomo(? podpis Prezydenta?) to są do tego specjalne tabele - ZNOWU wiek.....

A państwo, które daje rentę i potem daje prawo do pracy w tym zawodzie jest CHORE. Generalnie jestem za zakazem wykonywania jakiejkolwiek pracy przez rencistów. Bo albo są chorzy (i się leczą), albo mogą pracować (i nie są na rencie). Każdy rencista , zarabiający COKOLWIEK powinien mieć automatycznie o taką kwotę zmniejszane świadczenie.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~julia


aaaaa

!
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl