REKLAMA

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: wyniki finansowe

2020-11-17 00:06
publikacja
2020-11-17 00:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
WPL_QSR_Q32020_Raport_finansowy_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 413 825 519 041 93 162 120 466
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 66 953 86 579 15 073 20 094
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 52 746 62 866 11 874 14 591
IV. Zysk / (strata) netto 41 647 44 273 9 376 10 275
V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 39 120 42 502 8 807 9 864
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 066 721 28 982 161 29 066 721 28 982 161
VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 1,35 1,47 0,30 0,34
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 154 464 158 620 34 774 36 815
IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -67 083 -85 695 -15 102 -19 889
X. Przepływy netto z działalności finansowej -10 950 -61 835 -2 465 -14 352
XI. Przepływy pieniężne netto razem 76 431 11 090 17 206 2 574
XII. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 77 417 11 065 17 428 2 568
XIII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.09.2020 31.12.2019 31.09.2020 31.12.2019
XIV. Aktywa razem 1 189 973 1 145 069 262 873 268 890
XV. Aktywa trwałe 891 308 909 137 196 896 213 488
XVI. Aktywa obrotowe 298 665 235 932 65 977 55 403
XVII. Zobowiązania długoterminowe 447 032 426 105 98 752 100 060
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 184 383 205 837 40 731 48 336
XIX. Kapitał własny 558 558 513 127 123 389 120 495
XX. Kapitał zakładowy 1 456 1 451 322 341
XXI. Udziały niedające kontroli 12 484 12 246 2 758 2 876
XXII. Liczba akcji (w szt.) 29 114 984 29 011 826 29 114 984 29 011 826
XXIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 19,18 17,69 4,24 4,15
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
XXIV. Przychody ze sprzedaży - - - -
XXV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (83) 24 287 (19) 5 637
XXVI. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem (38 898) 23 151 (8 757) 5 373
XXVII. Zysk /(strata) netto (38 898) 23 304 (8 757) 5 409
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 29 066 721 28 982 161 29 066 721 28 982 161
XXIX. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) -1,34 0,80 -0,30 0,19
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przepływy netto z działalności operacyjnej (858) 25 086 (193) 5 822
XXXI. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej 3 281 5 211 739 1 209
XXXII. Przepływy netto z działalności finansowej (118) (30 698) (27) (7 125)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 305 (401) 519 (93)
XXXIV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.09.2020 31.12.2019 31.09.2020 31.12.2019
XXXV. Aktywa razem 467 014 499 265 103 166 117 240
XXXVI. Aktywa trwałe 461 010 497 792 101 840 116 894
XXXVII. Aktywa obrotowe 6 004 1 473 1 326 346
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 64 250 70 399 14 193 16 531
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 17 498 8 569 3 865 2 012
XL. Kapitał własny 385 266 420 297 85 108 98 696
XLI. Kapitał podstawowy 1 456 1 451 322 341
XLII. Liczba akcji (w szt.) 29 114 984 29 011 826 29 114 984 29 011 826
XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 13,23 14,49 2,92 3,40
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
WPL_QSR_Q32020_Raport finansowy skonsolidowany.pdfWPL_QSR_Q32020_Raport finansowy skonsolidowany.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport finansowy za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-17 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2020-11-17 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki