57,60 zł
0,70% 0,40 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
WPL_PSR_2018_raport_finansowy_polroczny_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WPL_PSR_2018_raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
WPL_PSR_2018_raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 250 054 214 428 58 982 50 485
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 46 480 30 640 10 964 7 214
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 37 507 21 906 8 847 5 158
IV. Zysk / (strata) netto 27 731 16 778 6 541 3 950
V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 25 978 14 374 6 128 3 384
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 855 495 28 710 514 28 855 495 28 710 514
VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,90 0,50 0,21 0,12
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 78 032 49 377 18 406 11 625
IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -125 153 -40 792 -29 521 -9 604
X. Przepływy netto z działalności finansowej 75 593 -5 411 17 831 -1 274
XI. Przepływy pieniężne netto razem 28 472 3 174 6 716 747
XII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XIII. Aktywa razem 940 068 893 906 215 533 214 320
XIV. Aktywa trwałe 759 907 752 229 174 227 180 352
XV. Aktywa obrotowe 180 161 141 677 41 306 33 968
XVI. Zobowiązania długoterminowe 329 723 307 292 75 597 73 675
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 200 212 166 686 45 903 39 964
XVIII. Kapitał własny 410 133 419 928 94 033 100 680
XIX. Kapitał zakładowy 1 445 1 443 331 346
XX. Udziały niedające kontroli 6 520 19 479 1 495 4 670
XXI. Liczba akcji (w szt.) 28 903 980 28 855 224 28 903 980 28 855 224
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 14,19 14,55 3,25 3,49
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
XXIII. Przychody ze sprzedaży - 3 781 - 890
XXIV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (2 593) (737) (612) (174)
XXV. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 3 244 5 395 765 1 270
XXVI. Zysk /(strata) netto 2 628 4 289 620 1 010
XXVII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 855 495 28 710 514 28 855 495 28 710 514
XXVIII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,09 0,15 0,02 0,04
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXIX. Przepływy netto z działalności operacyjnej (8 591) (1 541) (2 026) (363)
XXX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (76 953) (1 640) (18 151) (386)
XXXI. Przepływy netto z działalności finansowej 86 366 1 982 20 372 467
XXXII. Przepływy pieniężne netto razem 822 (1 199) 194 (282)
XXXIII. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2018 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2017
XXXIV. Aktywa razem 466 430 468 144 106 940 112 241
XXXV. Aktywa trwałe 462 472 465 940 106 033 111 712
XXXVI. Aktywa obrotowe 3 958 2 204 907 528
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 29 343 7 049 6 728 1 690
XXXIX. Kapitał własny 437 087 461 095 100 213 110 550
XL. Kapitał podstawowy 1 445 1 443 331 346
XLI. Liczba akcji (w szt.) 28 903 980 28 855 224 28 903 980 28 855 224
XLII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 15,12 15,98 3,47 3,83
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
WPL_PSR_2018_raport_finansowy_polroczny_skonsolidowany.pdfWPL_PSR_2018_raport_finansowy_polroczny_skonsolidowany.pdf Skonsolidowany raport finansowy GK Wirtualna Polska Holding S.A. za 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2018 roku
WPL_PSR_2018_raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdfWPL_PSR_2018_raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A.
WPL_PSR_2018_raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdfWPL_PSR_2018_raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-07 Jacek Świderski Prezes Zarządu Jacek Świderski
2018-09-07 Elżbieta Bujniewicz-Belka Członek Zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz-Belka
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl