87,4000 zł
1,63% 1,4000 zł
Wirtualna Polska Holding S.A. (WPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
wpl_psr_2017_raport_finansowy_polroczny_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wpl_psr_2017_raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
wpl_psr_2017_raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-29
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-231 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
JUTRZENKI 137A
(ulica) (numer)
+48 (22) 57 63 900 +48 (22) 57 63 901
(telefon) (fax)
http://inwestor.wp.pl/
(e-mail) (www)
5213111513 016366823
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
I. Przychody ze sprzedaży 214 428 189 217 50 485 43 195
II. Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 30 640 36 825 7 214 8 407
III. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 21 906 27 496 5 158 6 277
IV. Zysk / (strata) netto 16 778 20 994 3 950 4 793
V. Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 14 374 21 341 3 384 4 872
VI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 710 514 28 252 782 28 710 514 28 252 782
VII. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,50 0,76 0,12 0,17
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
VIII. Przepływy netto z działalności operacyjnej 49 377 51 397 11 625 11 733
IX. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -40 792 -54 501 -9 604 -12 442
X. Przepływy netto z działalności finansowej -5 411 -8 751 -1 274 -1 998
XI. Przepływy pieniężne netto razem 3 174 -11 855 747 -2 706
XII. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XIII. Aktywa razem 866 724 852 196 205 069 192 630
XIV. Aktywa trwałe 735 209 729 742 173 952 164 951
XV. Aktywa obrotowe 131 515 122 454 31 117 27 679
XVI. Zobowiązania długoterminowe 333 137 330 132 78 821 74 623
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 138 564 113 339 32 785 25 619
XVIII. Kapitał własny 395 023 408 725 93 463 92 388
XIX. Kapitał zakładowy 1 441 1 434 341 324
XX. Udziały niedające kontroli 16 280 16 467 3 852 3 722
XXI. Liczba akcji (w szt.) 28 809 752 28 676 521 28 809 752 28 676 521
XXII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 13,71 14,25 3,24 3,22
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XXIII. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017 01.01.-30.06.2016
XXIV. Przychody ze sprzedaży 3 781 4 482 890 1 023
XXV. Zysk /(strata) na działalności operacyjnej (737) (729) (174) (166)
XXVI. Zysk /(strata) przed opodatkowaniem 5 395 4 313 1 270 985
XXVII. Zysk /(strata) netto 4 289 3 324 1 010 759
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 28 710 514 28 252 782 28 710 514 28 252 782
XXIX. Podstawowy zysk netto na jedną akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ( w zł/EUR) 0,15 0,12 0,04 0,03
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXX. Przepływy netto z działalności operacyjnej (1 541) (2 998) (363) (684)
XXXI. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (1 640) (11 760) (386) (2 685)
XXXII. Przepływy netto z działalności finansowej 1 982 62 467 14
XXXIII. Przepływy pieniężne netto razem (1 199) (14 696) (282) (3 355)
XXXIV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
XXXV. Aktywa razem 493 363 486 295 116 731 109 922
XXXVI. Aktywa trwałe 491 429 484 211 116 273 109 451
XXXVII. Aktywa obrotowe 1 934 2 084 458 471
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 4 402 3 449 1 042 780
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 32 735 1 901 7 745 430
XL. Kapitał własny 456 226 480 945 107 944 108 713
XLI. Kapitał podstawowy 1 441 1 434 341 324
XLII. Liczba akcji (w szt.) 28 809 752 28 676 521 28 809 752 28 676 521
XLIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EUR) 15,84 16,77 3,75 3,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
wpl_psr_2017_raport_finansowy_polroczny_skonsolidowany.pdfwpl_psr_2017_raport_finansowy_polroczny_skonsolidowany.pdf Skonsolidowany raport finansowy GK Wirtualna Polska Holding S.A. za 3 i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku
wpl_psr_2017_raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdfwpl_psr_2017_raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowany.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A.
wpl_psr_2017_raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdfwpl_psr_2017_raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowy.pdf Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Wirtualna Polska Holding S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-29 JACEK ŚWIDERSKI PREZES ZARZĄDU JACEK ŚWIDERSKI
2017-08-29 ELŻBIETA BUJNIEWICZ-BELKA CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH ELŻBIETA BUJNIEWICZ-BELKA
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.