REKLAMA

WIELTON S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2021-02-26 18:22
publikacja
2021-02-26 18:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wielton S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080; dalej: „Ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu funduszy inwestycyjnych:
• Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
• Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
• Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK,
(dalej łącznie „Fundusze”) niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki WIELTON S.A. (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 19 lutego 2021 r., zwiększył się poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W konsekwencji ww. zdarzenia, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3) Ustawy, Fundusze łącznie posiadają
3 036 201 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,03% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do
3 036 201 głosów, które stanowią 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Przed ww. zmianą, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 2) Ustawy, Fundusze łącznie posiadały 2 846 201 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 846 201 głosów, co stanowiło 4,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy Towarzystwo informuje, że Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) Ustawy.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy wynosi 0.
Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy łączna suma głosów Funduszy działających łącznie, wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7) i 8) Ustawy wynosi 3 036 201 głosów, co stanowi 5,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-26 Piotr Maciej Kamiński Wiceprezes Zarządu Piotr Maciej Kamiński
2021-02-26 Tomasz Śniatała Członek Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki