REKLAMA

VR Factory Games S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

2022-06-17 17:53
publikacja
2022-06-17 17:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-17
Skrócona nazwa emitenta
VR Factory Games S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd VR Factory Games SA z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza - Pana Sławomira Matul, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1), ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym Spółki.

Treść zawiadomienia:
„Ja, niżej podpisany, Sławomir Matul, jako akcjonariusz VR FACTORY GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1), ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz ust. 2 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), zawiadamiam o przekroczeniu progu 50% ogólnej liczby głosów, zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym Spółki.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie
Zmiana udziału została spowodowana nabyciem w dniu 14 czerwca 2022 r. 4.922.116 akcji Spółki w wyniku transakcji zawartej poza rynkiem notowań (umowa cywilnoprawna; dalej: Transakcja).
2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Przed dokonaniem Transakcji posiadałem bezpośrednio 15 450 928 akcji Spółki, stanowiących 47,04% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do wykonywania z nich 15 450 928 głosów w Spółce, co stanowiło 47,04% głosów w Spółce.
3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Po dokonaniu Transakcji posiadam bezpośrednio 20 373 044 akcji Spółki, stanowiących 62,02% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania z nich 20 373 044 głosów, co stanowi 62,02% głosów w Spółce.
4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki
Nie dotyczy.
5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie
Nie dotyczy.
6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji
Nie dotyczy.
7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.
Jestem uprawniony do wykonywania 20 373 044 głosów w Spółce, które stanowią 62,02% wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-17 Sławomir Matul Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki