REKLAMA

: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez PCF Group S.A. negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. albo spółkę z grupy kapitałowej Krafton, Inc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PCF Group S.A.

2023-03-28 20:10
publikacja
2023-03-28 20:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-28
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez PCF Group S.A. negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. albo spółkę z grupy kapitałowej Krafton, Inc. akcji w podwyższonym kapitale zakładowym PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM.

PONADTO, NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. („Rozporządzenie MAR”) Zarząd spółki PCF Group S.A. („Spółka”) przekazuje poniższą informację poufną dotyczącą podjęcia przez Spółkę negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. albo spółkę z grupy kapitałowej Krafton, Inc. („Inwestor”) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/02/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. („Informacja Poufna”).

W związku z zawarciem w dniu 28 marca 2023 r. umowy inwestycyjnej, Spółka podjęła decyzję o przekazaniu Informacji Poufnej do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej zostało opóźnione dnia 19 marca 2023 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

Treść opóźnionej Informacji Poufnej:

„Zarząd spółki PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2023 r. Spółka podjęła negocjacje w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Krafton, Inc. albo spółkę z grupy kapitałowej Krafton, Inc. („Inwestor”) akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/02/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. („Inwestycja”). Negocjacje obejmują: (i) warunki uczestnictwa Inwestora w procesie podwyższenia kapitału zakładowego, które w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji zapewnią Inwestorowi akcje Spółki w liczbie zapewniającej 10% udział w kapitale zakładowym Spółki po przeprowadzeniu oferty; oraz (ii) prawa i obwiązki stron w zakresie podjęcia ewentualnej współpracy stron w przyszłej działalności wydawniczej dotyczącej określonych gier produkowanych przez Spółkę.

Informacje o zawarciu umowy inwestycyjnej z Inwestorem zostaną przekazane przez Spółkę do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym, o ile będzie to wymagane przepisami prawa.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie zawarcia przez Spółkę umowy inwestycyjnej nie oznacza, że objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez Inwestora dojdzie do skutku.”

Uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości:

W ocenie Zarządu opóźnienie przekazania powyższej Informacji Poufnej spełniało w momencie podjęcia decyzji o opóźnieniu warunki określone w Rozporządzeniu MAR oraz w wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczących opóźnienia ujawnienia informacji poufnych z dnia 20 października 2016 roku.

W ocenie Zarządu, niezwłoczne ujawnienie informacji o podjęciu przez Spółkę negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia przez Inwestora akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/02/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. rodziło ryzyko naruszenia prawnie uzasadnionych interesów Spółki i jej grupy kapitałowej przez możliwy negatywny wpływ na przebieg i wynik negocjacji.

Dodatkowo w opinii Zarządu Spółki, upublicznienie Informacji Poufnej przed zakończeniem negocjacji w przedmiocie zawarcia umowy inwestycyjnej mogłoby negatywnie wpłynąć na powodzenie oferty na zakładanych przez Spółkę warunkach. Jednocześnie zakończenie negocjacji będzie miało miejsce przed rozpoczęciem oferty publicznej, w związku z czym w razie powodzenia negocjacji i zawarcia umowy inwestycyjnej uczestnicy oferty będą posiadać wiedzę na temat zawarcia umowy inwestycyjnej przed złożeniem deklaracji zainteresowania objęciem akcji.

Jednocześnie w dniu podejmowania decyzji o opóźnieniu podania Informacji Poufnej do publicznej wiadomości wynik rozpoczętych negocjacji był trudny do przewidzenia, a w konsekwencji prawdopodobieństwo faktycznego zawarcia umowy inwestycyjnej było nieznane. Z tego względu Zarząd Spółki uznał, iż podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnej mogło spowodować niewłaściwą ocenę tej informacji przez opinię publiczną i jej potencjalnego wpływu na wartość Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia Informacji Poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się Informacja Poufna.

W ocenie Zarządu Spółki poufność informacji podlegającej opóźnieniu była zapewniona w momencie podjęcia decyzji o jej opóźnieniu, w szczególności poprzez sporządzenie listy osób posiadających dostęp do Informacji Poufnej zgodnie z art. 18 MAR, która była na bieżąco monitorowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, natychmiast po publikacji niniejszego raportu Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia Informacji Poufnej wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiego opóźnienia.

WAŻNE INFORMACJE

Niniejszy raport bieżący został sporządzony zgodnie z art. 17.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym. Spółka publikuje go wyłącznie w celu przekazania istotnych informacji dotyczących warunków oferty jej akcji. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym („Akcje Nowej Emisji”) i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Nowej Emisji. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Nowej Emisji, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości ani w jakiejkolwiek części, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki ani innych krajów, gdzie publikacja, ogłoszenie lub dystrybucja byłaby niezgodne z prawem. Niniejszy raport bieżący służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty sprzedaży ani emisji ani zachęty do złożenia oferty zakupu, nabycia lub objęcia akcji w kapitale Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub Republice Południowej Afryce lub innych krajach lub jurysdykcjach. Niniejszy raport bieżący nie został zatwierdzony przez żaden organ nadzoru ani giełdę papierów wartościowych. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w danej jurysdykcji.

Akcje Nowej Emisji nie były ani nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. United States Securities Act of 1933) (“Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w żadnym stanowym organie nadzoru nad rynkiem papierów wartościowych ani w żadnym organie innych jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane, obejmowane, odsprzedawane, przenoszone ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, z wyjątkiem transakcji niepodlegających lub zwolnionych z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i zgodnych z właściwymi przepisami stanowego prawa papierów wartościowych i przepisami takiego prawa obowiązującymi w innych jurysdykcjach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Akcje Nowej Emisji nie uzyskały zatwierdzenia, odmowy zatwierdzenia ani rekomendacji Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission), stanowych komisji papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani innych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Żaden z tych organów nie dokonywał merytorycznej oceny ani zatwierdzenia oferty Akcji Nowej Emisji. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii, Republice Południowej Afryce ani na rachunek lub na rzecz obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki i osób pochodzących z tych krajów.

Akcje Nowej Emisji nie są przedmiotem oferty publicznej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii ani w żadnym innym kraju poza Polską. Wszelkie oferty Akcji Nowej Emisji będą realizowane zgodnie z wynikającym z Rozporządzenia Prospektowego (UE) 2017/1129 z późniejszymi zmianami (włącznie z przepisami wdrażającymi jego postanowienia w poszczególnych państwach członkowskich i Wielkiej Brytanii zwanego dalej „Rozporządzeniem Prospektowym”) zwolnione z obowiązku sporządzenia prospektu. Akcje Nowej Emisji mogą być oferowane i sprzedawane wyłącznie poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w transakcjach realizowanych poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. offshore transactions), zgodnie z definicją oraz postanowieniami Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) lub na podstawie innego wyjątku lub wyjątków od obowiązków rejestracyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub innych jurysdykcjach. Niniejszy raport bieżący dystrybuowany jest wśród osób na terytorium Wielkiej Brytanii tylko w okolicznościach, do których nie mają zastosowania postanowienia ust. 21(1) ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r., z późniejszymi zmianami (ang. Financial Services and Markets Act 2000, as amended).

W związku ze sprawami będącymi przedmiotem niniejszego raportu bieżącego nie będzie udostępniany prospekt a sporządzenie takiego prospektu nie jest wymagane (zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym). Niniejszy raport bieżący i opisane w nim warunki służą wyłącznie celom informacyjnym i skierowane są wyłącznie do osób będących (a) osobami na terytorium Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” (w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego („Inwestorzy Kwalifikowani”), (b) w Wielkiej Brytanii – Inwestorami Kwalifikowanymi (i) mającymi doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania, mieszczącymi się w definicji Profesjonalnego Inwestora (ang. investment professional) zawartej w art. 19(5) rozporządzenia z 2005 roku w sprawie ofert papierów wartościowych, ze zmianami (ang. The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended) („Rozporządzenie”) lub (ii) będącymi podmiotami o wysokiej wartości netto (ang. high net worth companies, unincorporated associations, etc.) w rozumieniu art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (iii) innymi osobami, którym może to zostać zakomunikowane zgodnie z prawem, lub (c) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki zgodnie z definicją zawartą w Regule 144A wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) (wszystkie takie osoby wspólnie określane są jako „osoby uprawnione”). Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż osoby uprawnione ani być wykorzystywane przez takie osoby. Osoby prowadzące dystrybucję niniejszego raportu bieżącego muszą upewnić się, że jest to zgodne z prawem. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki, dostępne są tylko osobom uprawnionym i mogą być podejmowane tylko przez osoby uprawnione.

Niniejszy raport bieżący został opublikowany przez Spółkę, która również ponosi za niego wyłączną odpowiedzialność. Menedżerowie oferty Akcji Nowej Emisji („Menedżerowie”), ich podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego ani innych pisemnych lub ustnych informacji udostępnianych lub dostępnych publicznie którejkolwiek z zainteresowanych stron lub ich doradcom. Odpowiedzialność taka jest więc niniejszym całkowicie wyłączona.

Każdy z Menedżerów działa wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiegokolwiek innego podmiotu w związku z ofertą, subskrypcją lub sprzedażą Akcji Nowej Emisji i nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Nowej Emisji lub innych spraw, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym. Poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na Menedżerów na mocy obowiązujących przepisów, żaden z Menedżerów ani żaden z ich podmiotów powiązanych nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym ani za jakiekolwiek inne oświadczenia złożone lub rzekomo złożone przez Menedżerów lub w ich imieniu lub ich podmiotów powiązanych w związku ze Spółką, Akcjami Nowej Emisji, ich ofertą, subskrypcją lub sprzedażą. W związku z powyższym Menedżerowie oraz każdy z ich podmiotów powiązanych nie będą ponosili żadnej odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy wynika ona z deliktu, umowy czy też powstała w inny sposób (z wyjątkiem tych, o których mowa powyżej), w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń lub innych informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym, a także nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych co do dokładności, kompletności lub wystarczalności informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym. Menedżerowie mogą uczestniczyć w ofercie na zasadach komercyjnych.

Dystrybucja niniejszego raportu bieżącego lub informacji o ofercie, subskrypcji lub sprzedaży Akcji Nowej Emisji może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka, Menedżerowie ani ich podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji Nowej Emisji w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania niniejszego raportu bieżącego lub jakiejkolwiek innej oferty lub materiału reklamowego dotyczącego Akcji Nowej Emisji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.

Osoby rozpowszechniające jakąkolwiek część niniejszego raportu bieżącego muszą upewnić się, że jest to zgodne z prawem. Osoby (w tym m.in. ‘nominees’ i powiernicy), które mają umowny lub inny prawny obowiązek przekazania kopii niniejszego raportu bieżącego, przed podjęciem takich działań powinny zasięgnąć odpowiedniej porady. Osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego raportu bieżącego, są obowiązane przez Spółkę i Menedżerów do zapoznania się i przestrzegania stosownych ograniczeń.

Niniejszy raport bieżący zawiera (lub może zawierać) pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak „mieć na celu”, „przewidywać”, „być przekonanym”, „zamierzać”, „planować”, „szacować”, „oczekiwać” i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki. W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje Nowej Emisji. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji Nowej Emisji w ramach oferty, subskrypcji lub sprzedaży takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Menedżerów.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym nie mogą być przekazywane ani rozpowszechniane innym osobom i nie mogą być reprodukowane w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek przekazywanie, rozpowszechnianie, powielanie lub ujawnianie tych informacji w całości lub w części jest niedozwolone. Niezastosowanie się do tego zakazu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub obowiązujących przepisów prawa innych jurysdykcji.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Nowej Emisji. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Disclosure of delayed inside information regarding the commencement of
negotiations towards the conclusion of an investment agreement regarding
Krafton, Inc.’s or Krafton, Inc.’s group company subscription of shares
in the increased share capital of PCF Group S.A.THIS CURRENT
REPORT AND THE INFORMATION HEREIN, IS RESTRICTED AND IS NOT FOR
PUBLICATION, RELEASE, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, OR FORWARDING DIRECTLY
OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES,
AUSTRALIA, CANADA, THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, JAPAN OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION, RELEASE OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL.


FURTHER, THIS CURRENT REPORT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT
AN OFFER OF SECURITIES IN ANY JURISDICTION.


PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICES AT THE END OF THIS CURRENT REPORT.


Pursuant to Article 17 paragraph 1 and 4 of Regulation (EU) No. 596/2014
of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (the “MAR”), the Management Board of PCF Group S.A. (the
“Company”) discloses to the public the following inside information
concerning the commencement of negotiations towards the conclusion of an
investment agreement regarding Krafton, Inc.’s or Krafton, Inc.’s group
company (the “Investor”) subscription of shares in the increased share
capital of the Company pursuant to the resolution of the Extraordinary
General Meeting of the Company No. 4/02/2023 dated 28 February 2023 (the
“Inside Information”).


Due to signing on 28 March 2023 of the investment agreement the Company
has decided to disclose this Inside Information to the public.


The disclosure of the Inside Information to the public was delayed on 19
March 2023 on the basis of Article 17 paragraph 4 of the MAR.


Contents of the delayed Inside Information:


“The Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in
Warsaw (the “Company”) hereby announces that on 19 March 2023 the
Company commenced the negotiations towards the conclusion of an
investment agreement regarding Krafton Inc.’s or Krafton Inc.’s group
company (the “Investor”) subscription of shares in the increased share
capital of the Company pursuant to the resolution of the Extraordinary
General Meeting of the Company No. 4/02/2023 dated 28 February 2023 (the
“Investment”). The negotiations include: (i) the terms of the Investor’s
participation in the share capital increase process, which, if the
negotiations are successful, will provide the Investor with shares in
the Company in a number that will ensure a 10% stake in the Company’s
share capital after the offering; and (ii) the rights and o obligations
of the parties with respect to undertaking possible cooperation between
the parties in future publishing activities pertaining to certain games
developed by the Company.


The conclusion of the investment agreement will be announced by the
Company in a separate current report, if it is required by law.


The Management Board of the Company also announces that the commencement
of negotiations towards the conclusion by the Company of the investment
agreement does not mean that the subscription of shares in the increased
share capital of the Company by the Investor will take place.”


Substantiation of the delay in disclosure of the Inside Information to
the public:


The Management Board believes that at the time the decision was made to
delay the disclosure of the above Inside Information, it met the
conditions set out in the MAR and the guidelines of the European
Securities and Markets Authority for delaying disclosure of inside
information of 20 October 2016.


The Management Board believes that a prompt disclosure of information
regarding the commencement of negotiations towards the conclusion of an
investment agreement regarding Investor’s subscription of shares in the
increased share capital of the Company pursuant to the resolution of the
Extraordinary General Meeting of the Company No. 4/02/2023 dated 28
February 2023 would have created a risk of infringing the legitimate
interests of the Company and its capital group by it possibly having an
adverse effect on the progress and outcome of the negotiations


In addition, in the opinion of the Company’s Management Board, making
the Inside Information public before the completion of negotiations on
the investment agreement could negatively affect the success of the
offering on the terms assumed by the Company. At the same time, the
completion of the negotiations will take place prior to the public
offering, and therefore, if the negotiations are successful and the
investment agreement is concluded, the participants in the offering will
have knowledge of the subject prior to submitting their declarations of
interest in acquiring shares.


In particular, the Management Board is of the opinion that the
disclosure of the Inside Information to the public might have triggered
interactions of third parties, which in turn could have resulted in
worsening the conditions on which the investment agreement could be
concluded.


As the same time, on the date of the decision to delay the publication
of the Inside Information it was hard to predict the outcome of the
negotiations, and the likelihood that the investment agreement would be
concluded was undeterminable. In this situation the Management Board has
decided that if disclosed to the public, the Inside Information might be
misinterpreted and potentially affect the Company’s goodwill.


In the opinion of the Management Board, there were no reasons to believe
that a delay in the disclosure of the Inside Information could be
misleading to the public, in particular due to the absence of any
earlier public announcements from the Company concerning the matter to
which the Inside Information pertained.


The Management Board believes that maintaining confidentiality of the
Inside Information at the time of making the decision to delay its
disclosure was assured, in particular by making a list of the
individuals authorized to access to the Inside Information, as required
under Article 18 of the MAR. This list of individuals was systematically
monitored and updated on an as-needed basis.


Pursuant to Article 17 paragraph 4 of the MAR, the Company will notify
the Polish Financial Supervision Authority of the delay in disclosure of
the Inside Information, stating the reasons for the delay, immediately
upon the publication of this Report.


IMPORTANT NOTICES


This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1
of the Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC and Article 56 Section 1 Item 2 of the Act of 29 July 2005 on
Public Offerings, the Conditions for Introducing Financial Instruments
to an Organized Trading System, and Public Companies.


This current report is solely for information purposes and is published
by the Company exclusively in order to provide essential information on
the terms of offering for its shares. This current report is by no means
intended, whether directly or indirectly, to promote the offering,
subscription or purchase of the shares of the Company referred to in
this current report (the “New Shares”) and does not represent
advertisement or promotional material prepared or published by the
Company for the purpose of promoting the New Shares or their
subscription, purchase or offering or for the purpose of encouraging an
investor, whether directly or indirectly, to acquire or subscribe for
the New Shares. The Company has not published and has no intention of
publishing any materials aimed at promoting the New Shares or their
subscription or purchase after the date of this current report.


This current report and the information contained in it is not for
publication, release, transmission, distribution or forwarding, in whole
or in part, directly or indirectly, in or into the United States,
Australia, Canada, Japan or South Africa or any other jurisdiction in
which publication, release or distribution would be unlawful. This
current report is for information purposes only and does not constitute
an offer to sell or issue, or the solicitation of an offer to buy,
acquire or subscribe for shares in the capital of the Company in the
United States, Australia, Canada, Japan or South Africa or any other
state or jurisdiction. This current report has not been approved by any
supervising authority or stock exchange. Any failure to comply with
these restrictions may constitute a violation of the securities laws of
such jurisdictions.


The New Shares have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or with any
securities regulatory authority of any state or other jurisdiction of
the United States and may not be offered, sold, pledged, taken up,
resold, transferred or delivered, directly or indirectly, in or into the
United States absent registration under the Securities Act, except
pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act and in compliance with
any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the
United States. The New Shares have not been approved, disapproved or
recommended by the U.S. Securities and Exchange Commission, any state
securities commission in the United States or any other U.S. regulatory
authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or
endorsed the merits of the offering of the New Shares. Subject to
certain exceptions, the securities referred to herein may not be offered
or sold in the United States, Australia, Canada, Japan, South Africa or
to, or for the account or benefit of, any national, resident or citizen
of the United States, Australia, Canada, Japan, the Republic of South
Africa.


No public offering of the New Shares is being made in the United States,
United Kingdom or elsewhere outside Poland. All offers of the New Shares
will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation
(EU) 2017/1129, as amended from time to time (including any relevant
implementing measure in any member state and in the United Kingdom, the
“Prospectus Regulation”), from the requirement to produce a prospectus.
The New Shares may only be offered and sold outside the territory of the
United States of America in offshore transactions as defined in and
pursuant to the provisions of Regulation S under the US Securities Act
of 1933, as amended and/or under other exemption(s) from registration
requirements in the United States of America or other relevant
jurisdiction(s). This current report is being distributed to persons in
the United Kingdom only in circumstances in which section 21(1) of the
Financial Services and Markets Act 2000, as amended does not apply.


No prospectus will be made available in connection with the matters
contained in this current report and no such prospectus is required (in
accordance with the Prospectus Regulation) to be published. This current
report and the terms and conditions set out herein are for information
purposes only and are directed only at persons who are: (a) persons in
Member States of the European Economic Area who are qualified investors
(within the meaning of article 2(e) of the Prospectus Regulation
(“Qualified Investors”); and (b) in the United Kingdom, Qualified
Investors who are persons who (i) have professional experience in
matters relating to investments falling within the definition of
“investment professionals” in article 19(5) of the Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the
“Order”); (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) (“high
net worth companies, unincorporated associations, etc.”) of the Order;
or (iii) are persons to whom it may otherwise be lawfully communicated;
or (c) qualified institutional buyers in the United States of America as
defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended
(all such persons together being referred to as “relevant persons”).
This current report and the terms and conditions set out herein must not
be acted on or relied on by persons who are not relevant persons.
Persons distributing this current report must satisfy themselves that it
is lawful to do so. Any investment or investment activity to which this
current report and the terms and conditions set out herein relates is
available only to relevant persons and will be engaged in only with
relevant persons.


This current report has been issued by, and is the sole responsibility
of, the Company. No representation or warranty, express or implied, is
or will be made as to, or in relation to, and no responsibility or
liability is or will be accepted by the Managers of the offering of the
New Shares (the “Managers”), or by any of their or their respective
affiliates or agents as to or in relation to, the accuracy or
completeness of this current report or any other written or oral
information made available to or publicly available to any interested
party or its advisers, and any liability therefore is expressly
disclaimed.


Each of the Managers is acting solely for the Company and no one else in
connection with the offering, subscription and/or sale of the New Shares
and will not be responsible to anyone other than the Company for
providing the protections afforded to their respective clients nor for
providing advice in relation to the offering, subscription and/or
purchase of the New Shares and/or any other matter referred to in this
current report. Apart from the responsibilities and liabilities, if any,
which may be imposed on the Managers by the applicable regulatory
regime, none of the Managers nor any of their respective affiliates
accepts any responsibility whatsoever for the contents of the
information contained in this current report or for any other statement
made or purported to be made by or on behalf of the Managers or any of
their respective affiliates in connection with the Company, the New
Shares or their offering, subscription and/or sale. The Managers and
each of their respective affiliates accordingly disclaim all and any
responsibility and liability whatsoever, whether arising in tort,
contract or otherwise (save as referred to above) in respect of any
statements or other information contained in this current report and no
representation or warranty, express or implied, is made by the Managers
or any of their respective affiliates as to the accuracy, completeness
or sufficiency of the information contained in this current report. The
Managers may participate in the Offering on commercial terms.


The distribution of this current report and/or the offering,
subscription and/or sale of the New Shares in certain jurisdictions may
be restricted by law. No action has been taken by the Company, the
Managers or any of their respective affiliates that would, or which is
intended to, permit an offering of the New Shares in any jurisdiction or
result in the possession or distribution of this current report or any
other offering or publicity material relating to the New Shares in any
jurisdiction where action for that purpose is required.


Persons distributing any part of this current report must satisfy
themselves that it is lawful to do so. Persons (including, without
limitation, nominees and trustees) who have a contractual or other legal
obligation to forward a copy of this current report should seek
appropriate advice before taking any such action. Persons into whose
possession this current report comes are required by the Company and the
Managers to inform themselves about, and to observe, such restrictions.


This current report contains (or may contain) certain forward-looking
statements with respect to certain of the Company’s current expectations
and projections about future events. These statements, which sometimes
use words such as “aim”, “anticipate”, “believe”, “intend”, “plan”,
“estimate”, “expect” and words of similar meaning, reflect the Company’s
Management Board’s beliefs and expectations and involve a number of
risks, uncertainties and assumptions which may occur in the future, are
beyond the Company’s control and could cause actual results and
performance to differ materially from any expected future results or
performance expressed or implied by the forward-looking statement.
Statements contained in this current report regarding past trends or
activities should not be taken as a representation that such trends or
activities will continue in the future. The information contained in
this current report is subject to change without notice and, except as
required by applicable law, the Company does not assume any
responsibility or obligation to update publicly or review any of the
forward-looking statements contained in it, nor do they intend to. You
should not place undue reliance on forward-looking statements, which
speak only as of the date of this current report. No statement in this
current repot is or is intended to be a profit forecast or profit
estimate or to imply that the earnings of the Company for the current or
future financial years will necessarily match or exceed the historical
or published earnings of the Company. As a result of these risks,
uncertainties and assumptions, the recipient should not place undue
reliance on these forward-looking statements as a prediction of actual
results or otherwise.


This current report does not identify or suggest, or purport to identify
or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with
an investment in the New Shares. Any investment decision to subscribe
for or acquire the New Shares in the offering, subscription and/or sale
of such shares must be made solely on the basis of publicly available
information, which has not been independently verified by the Managers.


The information in this current report may not be forwarded or
distributed to any other person and may not be reproduced in any manner
whatsoever. Any forwarding, distribution, reproduction or disclosure of
this information in whole or in part is unauthorized. Failure to comply
with this directive may result in a violation of the Securities Act or
the applicable laws of other jurisdictions.


This current report does not constitute an invitation to underwrite,
subscribe for or otherwise acquire or dispose of any securities in any
jurisdiction. This current report does not constitute a recommendation
concerning any investor’s option with respect to the offering,
subscription and/or purchase of the New Shares. Each investor or
prospective investor should conduct his, her or its own investigation,
analysis and evaluation of the business and data described in this
current report and publicly available information. The price and value
of securities can go down as well as up. Past performance is not a guide
to future performance.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-28 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki