REKLAMA

: Terminy publikacji raportów okresowych przez PCF Group S.A. w roku obrotowym 2022

2022-01-20 17:17
publikacja
2022-01-20 17:17
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych przez PCF Group S.A. w roku obrotowym 2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd spółki PCF Group S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

1. Raporty roczne:
• jednostkowy raport roczny za 2021 rok – 20 kwietnia 2022 r.
• skonsolidowany raport roczny za 2021 rok – 20 kwietnia 2022 r.

2. Raporty kwartalne:
• skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
• skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 28 listopada 2022 r.

3. Raport półroczny:
• skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 26 września 2022 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego. Spółka informuje o zamiarze przekazywania w 2022 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku, zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka odstępuje od publikacji jednostkowych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2021 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2022 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Schedule of periodical reports disclosure by PCF Group S.A. in 2022Pursuant
to § 80 Section 1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 29
March 2018 on current and periodical information published by issuers of
securities and terms of recognizing as equivalent information required
by laws of a non-Member State (the “Regulation”) the Management Board of
PCF Group S.A. (the “Company”) hereby announces the scheduled dates of
disclosing periodical reports in 2022.


1. Annual reports:


Stand-alone annual report for 2021 – 20 April 2022


Consolidated annual report for 2021 – 20 April 2022


2. Quarterly reports:


Consolidated quarterly report for the first quarter of 2022 – 27 May 2022


Consolidated quarterly report for the third quarter of 2022 – 28
November 2022


3.Semi-annual report:


Consolidated report for the first half of 2022 – 26 September 2022


Simultaneously, the Management Board informs that pursuant to the
provisions of § 62 Sections 1 and 3 of the Regulation, the Company will
not publish standalone quarterly or semi-annual reports. The Company
informs that it intends to present in 2022 consolidated quarterly
reports including the stand-alone quarterly financial statements as
referred to in § 62 Section 1 of the Regulation as well as to present
the consolidated semi-annual report for the first half of 2022 including
the semi-annual condensed standalone financial statements as referred to
in § 62 Section 3 of the Regulation.


Moreover, pursuant to § 79 Section 2 of the Regulation the Management
Board of the Company informs that the Company refrains from disclosing
of the stand-alone and the consolidated quarterly reports for the fourth
quarter of 2021, the second quarter of 2022 and the fourth quarter of
2022.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Sebastian Wojciechowski Prezes Zarządu Sebastian Wojciechowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki