REKLAMA

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: wyniki finansowe

2021-11-17 18:32
publikacja
2021-11-17 18:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
TAURON_skons_raport_za_III_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. dane przekształc. dane przekształc.
II. Przychody ze sprzedaży 17 863 597 15 220 949 3 918 745 3 426 598
III. Rekompensaty (7 375) 66 448 (1 618) 14 959
IV. Zysk operacyjny 1 024 859 1 106 885 224 824 249 186
V. Zysk przed opodatkowaniem 787 832 822 268 172 827 185 112
VI. Zysk netto 496 534 395 279 108 925 88 987
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 456 930 396 076 100 237 89 166
VIII. Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niekontrolującym 39 604 (797) 8 688 (179)
IX. Pozostałe całkowite dochody netto 206 517 (182 142) 45 304 (41 005)
X. Łączne całkowite dochody 703 051 213 137 154 229 47 982
XI. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 663 348 214 079 145 519 48 194
XII. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 39 703 (942) 8 710 (212)
XIII. Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,26 0,23 0,06 0,05
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 201 069 3 468 428 921 590 780 826
XVI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 278 254) (3 088 725) (499 782) (695 346)
XVII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 338 098) (1 183 727) (512 909) (266 485)
XVIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (415 283) (804 024) (91 101) (181 005)
XIX. Stan na 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XX. dane przekształc. dane przekształc.
XXI. Aktywa trwałe 32 853 530 33 584 959 7 091 353 7 277 663
XXII. Aktywa obrotowe 5 767 728 6 111 252 1 244 950 1 324 272
XXIII. Aktywa razem 38 621 258 39 696 211 8 336 303 8 601 935
XXIV. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 891 417 1 898 836
XXV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 496 663 15 833 523 3 560 764 3 431 031
XXVI. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 929 596 893 623 200 651 193 643
XXVII. Kapitał własny razem 17 426 259 16 727 146 3 761 415 3 624 674
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 13 654 246 15 865 877 2 947 235 3 438 042
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 7 540 753 7 103 188 1 627 653 1 539 219
XXX. Zobowiązania razem 21 194 999 22 969 065 4 574 888 4 977 261
XXXI. Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A. dane przekształc. dane przekształc.
XXXII. Przychody ze sprzedaży 11 542 627 7 915 766 2 532 111 1 782 027
XXXIII. Zysk (strata) operacyjna (155 278) 204 952 (34 063) 46 140
XXXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 617 757 (856 273) 135 518 (192 767)
XXXV. Zysk (strata) netto 604 076 (826 268) 132 516 (186 013)
XXXVI. Pozostałe całkowite dochody netto 170 532 (99 301) 37 410 (22 355)
XXXVII. Łączne całkowite dochody 774 608 (925 569) 169 926 (208 368)
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona z zysku (straty) netto) 0,34 (0,47) 0,07 (0,11)
XXXIX. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 494 409 857 880 108 459 193 129
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 753 758 (328 600) 165 352 (73 976)
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (2 326 240) (1 271 810) (510 308) (286 314)
XLIII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 078 073) (742 530) (236 497) (167 161)
XLIV. Stan na 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2020
XLV. dane przekształc. dane przekształc.
XLVI. Aktywa trwałe 26 748 713 25 202 812 5 773 643 5 461 301
XLVII. Aktywa obrotowe 3 061 284 3 843 923 660 771 832 956
XLVIII. Aktywa razem 29 809 997 29 046 735 6 434 414 6 294 257
XLIX. Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 891 417 1 898 836
L. Kapitał własny 12 236 356 11 461 748 2 641 187 2 483 694
LI. Zobowiązania długoterminowe 10 904 249 13 074 803 2 353 655 2 833 233
LII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 669 392 4 510 184 1 439 572 977 330
LIII. Zobowiązania razem 17 573 641 17 584 987 3 793 227 3 810 563


Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej -
według średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 30 września 2021 roku -
4,6329 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2020 roku - 4,6148 PLN/EUR),-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2021 roku do 30
września 2021 roku - 4,5585 PLN/EUR (dla okresu od 1 stycznia 2020 roku
do 30 września 2020 roku - 4,4420 PLN/EUR).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
TAURON_skons_raport_za_III_kwartal_2021.pdfTAURON_skons_raport_za_III_kwartal_2021.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-17 Artur Michałowski pełniący obowiązki Prezesa Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlu
2021-11-17 Krzysztof Surma Wiceprezes Zarządu ds. Finansów
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki