REKLAMA

STELMET S.A.: Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego

2019-08-12 16:29
publikacja
2019-08-12 16:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2019
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
STELMET S.A.
Temat
Zawarcie pomiędzy bankiem PKO BP S.A. a spółką zależną aneksu określającego zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania z produktów bankowych i warunkowego podwyższenia limitu kredytowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Stelmet S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 roku spółka zależna MrGarden sp. z o.o. (MrGarden) podpisała z bankiem PKO BP S.A. (Bank) pakiet dokumentów określających zasady przedłużenia współpracy w zakresie korzystania przez MrGarden z określonych produktów bankowych. W ramach ww. pakietu dokumentów zawarty został aneks do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 13 sierpnia 2015 r. mający na celu przedłużenie korzystania z dotychczasowego limitu na kolejny 3-letni okres oraz podwyższenie kwoty limitu o 32 mln PLN tj. do kwoty 82 mln PLN.
W ramach umowy MrGarden ma możliwość wykorzystania limitu kredytowego:
a) do kwoty 50 mln PLN w formie kredytu w rachunku bieżącym (do wykorzystania w PLN, EUR i GBP), lub
b) do kwoty 70 mln PLN w formie kredytu obrotowego odnawialnego (do wykorzystania w PLN, EUR i GBP).
W ramach umowy MrGarden ma również możliwość wykorzystania sublimitu do kwoty 12 mln PLN w formie gwarancji bankowych w obrocie krajowym oraz kredytu obrotowego odnawialnego z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań z tytułu wypłat dokonanych przez Bank z wystawionych gwarancji bankowych.
Łączne zadłużenie MrGarden z tytułu wymienionych produktów nie może przekroczyć 82 mln PLN. Okres obowiązywania/wykorzystania limitu kredytowego wielocelowego wydłużono do 12 sierpnia 2022 r.
Wykorzystanie limitu kredytowego wielocelowego w podwyższonej kwocie uzależnione jest w szczególności od udzielenia przez Emitenta poręczenia do kwoty 123 mln zł (Poręczenie), przy czym udzielenie przedmiotowego poręczenia wymaga uzyskania zgody ze strony Rady Nadzorczej Emitenta. O udzieleniu poręczenia na powyższych warunkach Spółka poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego. W związku z zawarciem powyższego aneksu ustanowione zostaną na mocy odrębnych dokumentów zabezpieczenia wierzytelności Banku obejmujące w szczególności:
i) zastaw rejestrowy na zapasach stanowiących własność MrGarden sp. z o.o., do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 123 mln PLN,
ii) przelew wierzytelności pieniężnych z umowy/umów ubezpieczenia zapasów, o których mowa powyżej,
iii) przelew wierzytelności pieniężnych MrGarden wobec jej wybranych odbiorców,
iv) weksel własny in blanco wystawiony przez MrGarden wraz z deklaracją wekslową,
v) umowne prawo potrącenia wierzytelności Banku z tytułu transakcji kredytowej z wierzytelnościami posiadacza rachunków bankowych wobec Banku,
vi) wskazane powyżej Poręczenie na zasadach ogólnych udzielone na rzecz Banku przez Emitenta do kwoty 123 mln zł.
W pozostałym zakresie, uzgodnione pomiędzy stronami zasady korzystania z ww. produktów bankowych zawierają postanowienia typowe dla tego rodzaju współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-12 Stanisław Bieńkowski Prezes Zarządu
2019-08-12 Piotr Leszkowicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki