SKYLINE INVESTMENT S.A.: Korekta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.

2019-10-04 14:39
publikacja
2019-10-04 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-04
Skrócona nazwa emitenta
SKYLINE INVESTMENT S.A.
Temat
Korekta śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Skyline Investment S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że dokonuje w dniu 4.10.2019r. korekty śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za I półrocze 2019r., (dalej Raport półroczny za I półrocze 2019r.) opublikowanego w dniu 20.09.2019r.

W stosunku do danych podanych w dniu 20. 09. 2019 r., dokonano korekt, które spowodowały zmianę wyniku finansowego netto oraz prezentacji poszczególnych pozycji w bilansie i skonsolidowanego sprwozdania z całkowitych dochodów.

Korekta spowodowana została:

- ujawnieniem błędów dotyczących prezentacji odpisu aktualizującego jednostki zależnej co spowodowało nieprawidłowo zaprezentowane kapitały własne i wynik finansowy.
- zmianą sumy aktywów i pasywów o kwotę odpisu aktualizującego;
- nieprawidłowym ujęciem pozycji "koszty finansowe" dla spółki zależnej w prezentowanym okresie tj. od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

W związku z dokonaną korektą zostanie wydany nowy raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki.
Spółka niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Skyline Investments S.A. za I półrocze 2019 r. skorygowane w zakresie, o którym mowa powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-04 Maciej Srebro Prezes Zarządu Maciej Srebro
2019-10-04 Jarosław Plewa Wiceprezes Zarządu Jarosław Plewa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki