REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

SIMFABRIC S.A.: Istotne informacje dotyczące GR Games S.A. – spółki zależnej od Emitenta

2022-04-21 17:08
publikacja
2022-04-21 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-21
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Istotne informacje dotyczące GR Games S.A. – spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 22/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r., Zarząd spółki SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego spółki GR Games S.A. z siedzibą w Warszawie – spółki zależnej od Emitenta (dalej jako: GR Games, Spółka zależna).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej nastąpiło w wyniku emisji 315.000 (słownie: trzystu piętnastu tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 20,00 zł, za łączną kwotę 6,3 mln zł.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi 131.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1.315.000 (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

a) 1.000.000 akcji na okaziciela serii A;
b) 315.000 akcji na okaziciela serii B.

W wyniku emisji akcji serii B udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu Spółki zależnej zmniejszy się z 19,00% do 14,45%.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta w przyszłości oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-21 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki