REKLAMA

SIMFABRIC S.A.: Informacja w zakresie polityki informacyjnej Spółki

2020-09-30 18:13
publikacja
2020-09-30 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-30
Skrócona nazwa emitenta
SIMFABRIC S.A.
Temat
Informacja w zakresie polityki informacyjnej Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SimFabric S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka, Emitent) po dokonaniu szczegółowej analizy i przeglądu polityki informacyjnej Emitenta prowadzonej od czasu debiutu Spółki na rynku alternatywnym NewConnect, mając na względzie dotychczasowy modelu działalności Spółki polegający na portowaniu i wydawaniu rocznie kilku, nisko oraz średnio budżetowych i wysokomarżowych gier na najpopularniejsze platformy oraz znaczący wzrost skali działalności, niniejszym przekazuje zaktualizowaną politykę informacyjną Spółki:

1) Emitent będzie informował w raportach bieżących ESPI o wyznaczeniu daty wydania gier na poszczególne platformy.

2) Informacje w zakresie zawartych umów będą przekazywane w formie raportów bieżących ESPI wyłącznie w przypadku, gdy wartość umowy przekroczy 20% wartości kapitałów własnych Spółki obliczanych na podstawie danych finansowych zamieszczonych w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym Emitenta. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwota ta wynosi 450 tys. zł.

3) Informacje w zakresie pozyskania nowych licencji wydawniczych, podpisania nowych umów, czy rozpoczęcia nowych produkcji będą podawane w formie raportu bieżącego ESPI jedynie dla gier, co do których w dacie zawarcia danej umowy można domniemywać, że z różnych przyczyn (np. nowy rynek dystrybucji, pozyskanie istotnych praw do utworów własności intelektualnej) mogą wykazywać większy potencjał sprzedażowy niż umowy zawierane w toku bieżącej działalności Spółki.

4) Informacje o rozpoczęciu i zakończeniu procesu certyfikacji, a także raporty posprzedażowe nie będą publikowane w formie raportów bieżących ESPI. Tym samym Emitent odstępuje od przekazywania ww. informacji w formie raportów bieżących ESPI.

5) Informacje o zawartych umowach wydawniczych w danym okresie sprawozdawczym (zarówno tych przekazywanych odrębnym raportem bieżącym poprzez system ESPI, jak i zawieranych w toku bieżącej działalności) będą zawarte w stosownych raportach okresowych. Dodatkowo każda rozpoczęta nowa produkcja, czy pozyskana licencja na wydanie danej gry będzie na bieżąco zamieszczana na stronie internetowej Emitenta.

6) Emitent nie będzie informował o rozpoczęciu negocjacji umów, ani o planowanym zakończeniu negocjacji umów wydawniczych. Tym samym Emitent odstępuje od przekazywania ww. informacji w formie raportów bieżących ESPI.

Powyższe kryteria stosowane będą również w odniesieniu do działań podejmowanych przez spółki zależne od Emitenta. Szczegółowe informacje dot. działalności spółek zależnych zamieszczane będą w raportach okresowych Emitenta.

Niniejsza polityka informacyjna Spółki wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza polityka ma charakter jedynie poglądowy. Istotność danej informacji każdorazowo oceniana będzie indywidualnie z uwzględnieniem stosownych regulacji Rozporządzenia MAR. Jeżeli Zarząd Spółki uzna informację za istotną, z punku widzenia prowadzonej działalności, zostanie ona podana do publicznej wiadomości poprzez system ESPI.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-30 Julia Natalia Leszczyńska Prezes Zarządu Julia Natalia Leszczyńska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki