REKLAMA

SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.

2021-06-30 17:56
publikacja
2021-06-30 17:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_Rb_32_2021__Uchwaly_podjete_przez_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_w_dn_30_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-30
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Zalesiu Górnym podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r. w siedzibie Spółki w Zalesiu Górnym przy ul. Młodych Wilcząt 36 (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu, nie dokonano zmiany planowanego porządku obrad, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.
Ponadto Spółka informuje, że w trakcie obrad zgłoszono nowe brzmienie uchwały nr 16 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z wyłączeniem prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy oraz o zmianie Statutu, uchwała została przyjęta w treści wskazanej w Załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Dodatkowo Spółka informuje, że: roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7 i 8 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maja 2021 r.; sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 6 porządku obrad ZWZ oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. o wynagrodzeniach sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i będące przedmiotem dyskusji w ramach punktu 16 ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 2 czerwca 2021 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do Rb 32_2021_ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn 30 06 2021.pdfZałącznik do Rb 32_2021_ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn 30 06 2021.pdf Załącznik do Rb 32_2021_ Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn 30 06 202

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-30 Sylwester Cacek Prezes Zarządu
2021-06-30 Mateusz Cacek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki